Ortak yaşam alanlarından izole edilen stafilokok suşlarının, antibiyotiklere duyarlılıkları ve virulans faktörleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Bahar Koca

Consultant: ERKAN RAYAMAN

Abstract:

1. Ortak Yaşam Alanlarından İzole Edilen Stafilokok Suşlarının, Antibiyotiklere Duyarlılıkları ve Virulans Faktörleri Amaç: Çalışmamızda, ortak yaşam alanlarındaki stafilokok türlerinin dağılımı, antibiyotiklere duyarlılıkları ve virulans faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: İstanbul’daki çeşitli semtlerden, toplu ulaşım araçları, para çekme makinaları, alış veriş merkezleri, yürüyen merdiven bantları gibi toplu kulanım alanlarından 500 örnek alınmıştır. Örneklerin mikrobiyolojik ve biyokimyasal analizleri ile stafilokok izolatları elde edilmiştir. Bu izolatların tür tayini MID 66 STAPH ID kiti kullanılarak yapılmıştır. Daha sonra mikroplak yöntemi ile biyofilm üretimi, kanlı agar besiyerinde hemolizin üretimi, skim milk agarda proteinaz üretimi ve tributyrin agarda lipaz üretimi araştırılmıştır. İzolatların 33 antibiyotiğe olan duyarlılıkları CLSI ve EUCAST önerilerine uygun olarak yapılmıştır. Bulgular: Çalışma sonucunda 500 adet çevresel yüzey örneğinden 15 türe ait, 233 adet stafilokok izolatı elde edilmiştir. İzolatların 195 adeti KNS, 38 adeti KPS olarak belirlenmiştir. İzolatların %19’u DNaz, %61’i biyofilm, %93’ü lipaz, %3’ü proteaz, %37.3’ünde hemoliz pozitif olarak bulunmuştur. Hemolitik aktivite için nonhemolitik türlere daha fazla raslanmıştır. Test edilen antibiyotiklerden penisilin ve eritromisine karşı yaygın direnç gözlenmiştir. Total olarak 35 adet metisiline dirençli izolat saptanmıştır. Bunların 5’i KPS ve 30’u KNS’dir. Sonuçlar: Günlük yaşantımızda farklı özellikte stafilokok türleri ile sürekli temas halinde olduğumuz görülmüştür. Ayrıca çevremizdeki stafilokokların virulans özellikleri ve anbiyotik direnci ile fırsat bulduğunda ciddi enfeksiyonlara yol açabilecek potansiyele sahip olduğu görülmüştür. Anahtar Sözcükler: Staphylococcus, izolasyon, identifikasyon, virulans faktör, antibiyotik duyarlılık SUMMARY Antibiotic Susceptibility and Virulence Factors of Staphylococcus Strains Isolated from Communal Areas Aim: In this study we aimed to investigate the distribution of Staphylococcus species in common living areas, their sensitivities to antibiotics and virulence factors. Materials and Methods: All of the 500 samples were collected from various districts in Istanbul and from public area of ​​usage such as public transport, ATMs, shopping malls and escalators. Staphylococcal isolates were determined by microbiological and biochemical analysis of the samples. The species of these isolates were identifyied by using MID 66 STAPH ID kit. Then biofilm was assigned by using microplate method and the production of hemolysis on blood agar, proteinase production in skim milk and lipase production in tributyrin agar were investigated. The susceptibility of the isolates to antibiotics was determined in accordance with the CLSI and EUCAST proposals. Results: According to the results of our study 15 species from 233 staphylococcal isolates were obtained within 500 samples collected from environmental surfaces. Between the isolates 195 were coagulase negative staphylococci (CNS) and the other 38 were identified as coagulase positive staphylococci (CPS). Among the isolates 19% were DNase, 61% biofilm, 93% lipase, 3% protease and 37.3% hemolyse positive. Most of the hemolytic activity was encountered among the transparent types. Among the tested antibiotics wildspread resistance against penicillin and erythromycine was observed. Totally 35 methicillin resistant isolates (5 CPS, 30CNS was observed. Conclusion: It was found that we are in constant contact with staphylococci possesing different types of properties. In addition it was seen that since the staphylococcal virulence properties, antibiotic resistance and when there is opportunity that staphylococci have the potential to cause serious infections. Keywords: Staphylococcus, isolation, identification, virulence factor, antibiotic susceptibility