Kronik viral hepatitler ve otoimmun hepatitlerde karaciğer sertliğinin ve fibrozisin saptanmasında real time shear-wave elastografi tekniği kullanımının tanısal etkinliğinin değerlendirilmesi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: Emrah Karatay

Consultant: DAVUT TÜNEY

Abstract:

Kronik viral hepatitler ve otoimmun hepatitlerde prognozun belirlenmesinde ve sürecin yönetiminde, karaciğerdeki fibrozisin miktarı önemli derecede rol oynamaktadır. Karaciğerdeki fibrozisinin değerlendirilmesinde karaciğer iğne biyopsisi hala altın standart olarak kabul edilmekle birlikte, bu yöntem invaziv, ağrılı, pahalı olup, kullanımında sınırlamalar bulunmaktadır. Karaciğer biyopsisindeki bu sınırlamalar, araştırmacıları karaciğer fibrozisini saptamada girişim gerektirmeyen yöntemler üzerine çalışmalar yapmaya yöneltmiştir. Real Time Shear-Wave Elastografi yeni non-invaziv bir yöntem olup, bu çalışmanın amacı kronik viral hepatit ve otoimmun hepatit olgularında karaciğer fibrozisinin değerlendirilmesinde Real Time Shear-Wave Elastografi yönteminin, tanısal referans yöntem olarak kabul edilen histopatolojik Knodell ve Ishak skorlama sistemleri ile kıyaslanarak doğruluğunun değerlendirilmesi ve rutin kullanım için uygunluğunun belirlenmesidir. Bu amaçla 97' sinde KHB, 25' inde KHC, 7' sinde otoimmun hepatit ve 6' sında kriptojenik hepatit tanıları bulunan toplam 135 hasta ve 44 sağlıklı gönüllü çalışmamıza dahil edildi. Her işlem sırasında B-mod kılavuzluğunda 1-5 MHz konveks 5 MHz konveks 5 MHz konveks ultrasonografi probuyla SWE ultrasonografi probuyla SWE ultrasonografi probuyla SWE ultrasonografi probuyla SWE ultrasonografi probuyla SWE ultrasonografi probuyla SWE ultrasonografi probuyla SWE ultrasonografi probuyla SWE ultrasonografi probuyla SWE ultrasonografi probuyla SWE ölçümleri yapıldı. ölçümleri yapıldı. ölçümleri yapıldı. ölçümleri yapıldı. ölçümleri yapıldı. ölçümleri yapıldı. ölçümleri yapıldı. ölçümleri yapıldı. Çalışmamızın istatistiksel analizinde SPSS (17.0) programı kullanıldı. Elastisite değerleri ve histopatolojik fibrozis evreleri arasındaki korelasyon, Spearman korelasyon testi kullanılarak değerlendirildi. Çalışmamızda liver stiffness ile Knodell ve Ishak skorlamaları arasında, anlamlı orta derecede güçlü bir korelasyon tespit edildi. Elde ettiğimiz sonuçları da göz önüne aldığımızda, dinamik bir süreç olduğu araştırmacılarca tespit edilen ve çoğu hepatit etyolojisinin yaşam boyu devamlılık gösterdiği bilinen bu durumda, hastalara tekrarlayan karaciğer biyopsileri yerine Real time SWE yöntemini uygulamak çok daha basit ve akıllıca bir yaklaşım olacaktır. iii ABSTRACT The amount of fibrosis in the liver is a significant role in determining the prognosis and the management of the disease process in patients with chronic viral hepatitis and autoimmune hepatitis. Although the liver needle biopsy is still considered the gold standard in the assessment of liver fibrosis, this method is invasive, painful, expensive and there are limitations in the use. In liver biopsy these limitations, researchers in the detection of liver fibrosis non-invasive methods have led to work on. Real Time Shear-Wave Elastography is a new non-invasive method, to shear wave sent by ultrasound probe an assessment of the tissue response is obtained images is an ultrasound technique. The purpose of this study, in patients with chronic viral hepatitis and autoimmune hepatitis in assessing liver fibrosis Real Time Shear-Wave Elastography method which is the reference method for diagnosis Knodell and Ishak scoring system in comparison, evaluation of the accuracy and suitability for routine use is determined. For this purpose, all 135 patients had chronic hepatitis B, chronic hepatitis C, autoimmune hepatitis, cryptogenic hepatitis and a control group of 44 healthy volunteers were included in the study. During each operation in B-mode guide, with a 1-5 MHz convex ultrasound probe were measured SWE. SPSS (17.0) software was used for statistical analysis of our study. The correlation is between elasticity values and histological fibrosis stages was assessed using Spearman's correlation test. In our study, between liver stiffness and Knodell-Ishak histological scorings a significant correlation was moderately strong. By considering our study results one can conclude that Real Time SWE method is the simple and logical approach to the patient suffering with chronic hepatitis comparing the recurrent liver biopsies in this dynamic life cycle of illness.