Finansal piyasalarda regülasyon ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun rölü ve önemi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: VOLKAN ÇAKMAK

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

FİNANSAL PİYASALARDA REGÜLASYON VE BDDK ROLÜ VE ÖNEMİ 1990 sonrası dönemde yaşanan finansal krizler, finansal kurumların giminin önemini ve bu gim sürecinde düzenleyici - denetleyici otoritelerin ve piyasaların daha aktif ve etkin rol almaları gerekliliğini açıkça ortaya çıkarmıştır. Bu dönemde yeniden ivme kazanan regülasyon tartışmalarının merkezinde devlet ve piyasa mekanizması arasındaki tercih öne çıkarılmıştır. İstikrarlı bir finansal sistem için, çeşitli mekanizmalarla finansal piyasa aktörlerlerine yönelik uygun güdüler oluşturulması gerekmektedir. ABSTRACT REGULATION IN FİANCIAL MARKETS ABD ROLE AND İMPORTANCE OF BANKKING REGULATION AND SUPERVISION ACENCY(BDDK) Financial crises experienced in the period after 1990 have revealed the importance of monitoring of financial institutions and that regulatory and supervisory authorities and markets should have more active and effective role in this monitoring process. A stabilized financial system requires appropriate incentives towards financial market actors with various mechanisms.