Yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetlerinin vergisel denetimi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: ÖZLEM TUNA

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

Anahtar Kelimeler : İnşaat, Vergi Denetimi, Hakediş YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETLERİNİN VERGİSEL DENETİMİ Bu çalışmanın amacı ülkemiz ve dünya ekonomisi açısından önemli bir ekonomik sektör olan ve özel bir vergileme rejimine tabi tutulan yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetlerinde vergi kanunları açısından özellik arz eden hususların incelenmesi, bu faaliyetlere ilişkin denetim prosedürlerinin belirlenmesi ve bu faaliyetlerin vergi mevzuatına uygunluğunun denetimidir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’inci, 43’üncü ve 44’üncü maddelerinde yapılan özel düzenlemeler ile Türk vergi sisteminde, bir takvim yılı içerisinde elde edilen kazançların vergilendirilmesi prensibinin dışına çıkılarak yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetlerinde kâr ya da zararın işin bittiği yıl kesin olarak tespit edileceği ve bu kâr veya zararın tamamının o yıl beyannamesinde beyan edileceği belirtilmiştir. Bu Kanun maddeleri çerçevesinde yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetlerini özellikli hale getiren hususlar; yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyeti sayılmanın koşulları, yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetlerinde işe başlama, ortak giderlerin dağıtımı, maliyetlerin belirlenmesi, hakediş bedelleri ve işin bitimi olarak sıralanabilir. Yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetlerinde tüm bu özellikli konuların varlığı kuşkusuz bu işlerdeki vergisel denetimin önemini ve gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. İşletmelerin devamlılığı açısından büyük önem taşıyan denetimin prosedürleri oluşturulurken teorik bazda ve uygulama bazında denetim prosedürleri belirlenmesi ve denetçinin denetlediği işletme ile ilgili elde ettiği bilgileri, uyguladığı prosedürleri, yaptığı denetim testlerini ve varmış olduğu sonuçları göstermek amacıyla çalışma kâğıtlarının oluşturması denetimin verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır. Keywords : Construction, Taxation Audıt, Progress Payments TAXATION AUDIT ON CONSTRUCTION AND REPAIR ACTIVITIES SPREAD OVER YEARS ABSTRACT The objective of this study is to review the significant issues on construction and repair activities spread over years, which is an important sector for our country and global economy and, which is subject to a special taxation regime, in respect of taxation laws and to identify the audit procedures related to such activities and to inspect their compliance with tax legislation. By means of special provisions stipulated in Articles 42, 43 and 44 in Income Tax Law, the principle of taxation of revenues earned throughout a calendar year in Turkish taxation system was overreached and it was stated therein that profit or loss from construction and repair activities spread over years would be absolutely determined in the year when the work was completed and the entirety of such profit or loss would be indicated in that year’s tax return. The issues that render construction and repair activities special under the articles of the said Law could be identified as conditions for classification as and start of engagement in construction and repair activities spread over years, distribution of joint costs, determination of expenses, progress payments and completion of work. Existence of such special matters on construction and repair activities spread over years has doubtlessly leaded to important and essential taxation audit in such activities. While creating the procedures of such audit, which is of paramount importance for sustainability of Corporations, it is significant for an effective audit to determine audit procedures in theory and practice and to draw up working papers to indicate data that relates to the firm inspected by auditor, procedures applied, audit tests conducted and the conclusions thereof.