Zimmet suçu (TCK bağlamında)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Gözde Öz

Consultant: MEHMET EMİN ALŞAHİN

Abstract:

Zimmet suçu 5237 sayılı TCK’nın 247’nci maddesinde düzenlenmiştir. TCK 247’nci maddesi üç fıkradan oluşmaktadır. İlk fıkra temel zimmet suçunu, ikinci fıkra zimmet suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hali olan doktrinde kabul edilen ismiyle nitelikli zimmet suçunu, üçüncü fıkra ise malın geçici bir süre kullanılıp iade edilmek üzere alınması şeklinde gerçekleşen kullanma zimmeti suçunu düzenlemiştir. Çalışma iki bölüm halinde incelenmiştir. İlk bölümde temel kavramlar olan kamu görevlisi, kamu idaresi, kamusal faaliyet kavramlarıyla zimmet suçu ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. İkinci bölümde ise zimmet suçunun zimmet suçunun özel görünüş şekilleri, soruşturma kovuşturma usulleri değerlendirilmiş, dolandırıcılık, hırsızlık, güveni kötüye kullanma suçu gibi benzer suçlardan ayrıldığı yönlerine değinilmiştir. Sonuç bölümünde ise çalışma genel olarak değerlendirilmiştir. -------------------- The debit crime is regulated in Article 247 of the Turkish Criminal Law. The crime consists of three paragraphs. The first paragraph regulates basic debit crime, the second paragraph regulates qualified debit crime and the third paragraph regulates embezzlement. My work consists of two parts. In the first part, the basic concepts of public servants, public administration, public activity concepts and embezzlement crime are explained in detail. In the second part, the special aspects of embezzlement crime, investigation and prosecution procedures were evaluated and the aspects of embezzlement crime were separated from similar crimes such as fraud, theft and abuse of trust. In the conclusion part, the study is evaluated in general.