8 - 12 yaş aralığındaki çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğretimi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Turkish and Social Science Education, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: HATİCE DİLEK HAFIZ

Consultant: ASUMAN AHMED ABDO SHABAN

Abstract:

İnsanın kişiliğinin oluştuğu, gelişmeye ve öğrenmeye her an açık olduğu zamanlardan biri çocukluk dönemidir. Çocukluk döneminde yabancı bir dili öğrenmek ise o dilde daha yetkin olmayı sağlar. Kritik dönem hipotezine göre beyin 12 yaşından sonra dil öğrenimi konusunda elastikiyetini kaybetmekte ve dil öğrenme işi zorlaşmaktadır. Bu araştırmada Türkçenin yabancı çocuklara öğretimi konusuna dikkat çekmek ve 8-12 yaş aralığındaki çocuklara yabancı dil becerilerini kazandırma hususundaki tartışmalara ışık tutmak amaçlanmıştır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır.Araştırmanın amacı doğrultusunda birinci bölümde gelişim psikolojisi ve yabancı dil öğretimi alanları taranarak Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için yaş aralığı belirlenmiş ve çocuk öğrenenler ile yetişkin öğrenenler arasındaki fark ortaya konmuştur. İkinci aşamada ise dil becerileri hakkında bilgi verilmiş, doğal yöntem yaklaşımına uygun olarak dil becerilerinin 8-12 yaş aralığındaki çocuklara nasıl kazandırılacağı etkinlikle ve örneklerle açıklanmıştır. Üçüncü aşamada ise, verilerin ışığında 8-12 yaş aralığındaki yabancı çocuklar için sınıf ortamı, ders kitapları ve ders işleme teknikleri hakkında öneriler sunulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre; 1. Gelişen bir alan olan yabancılara Türkçe öğretiminde çocuk öğrenenler ile ilgili yapılan çalışma sayısı çok azdır, alanda bu konuyla ilgili eksiklikler bulunmaktadır. 1. Çocuklar yabancı dili öğrenmede yetişkinlere göre dil öğrenmeye daha yatkındırlar. 2. 8-12 yaş aralığındaki çocuklar yabancı dili öğrenmede diğer yaş aralığındaki çocuklara göre daha başarılı olmaktadır. 3. Çocuklara yabancı dili öğretirken onların öğrenme biçimlerini ve gelişim düzeylerini dikkate alarak öğretim yapılmalı, sınıf ortamı, ders materyalleri ve etkinlikler onlara göre düzenlenmelidir. Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Erken Öğrenenler, Dil Becerisi, Dil Kazanımı ABSTRACT Childhood is the era when a person’s character is formed and evolved. Children are much more open to learning in the early stages of life. Children who start learning a foreign language in early childhood demonstrate certain cognitive advantages over children who do not. Foreign language learning during early childhood allows people to become more proficient in that language. According to critical period hypothesis after age 12 the brain loses its elasticity in language learning, and learning a second language becomes more difficult. This study is aimed to draw attention to teaching Turkish language to foreign children and to shed light into the discussions on foreign language acquisition in 8-12 age range. Scanning method has been used in this study. The Research consists of three parts. In the first part of the research the areas of developmental psychology and foreign language teaching is searched thoroughly, age range is determined for teaching Turkish as a foreign language and the difference between young learners and adult learners has been revealed. In the second stage information on language skills is provided. Developing foreign language skills according to the natural approach, in children 8-12 age range is explained with examples and activities. According to the data, some suggestions have been offered about the class environment, course books and teaching techniques for foreign children aged 8-12 in the third phase. According to the results of the study; 1. There are very few studies related to early language learners, and there are deficiencies especially in the area of teaching Turkish to foreigners. 2. Children have advantages over adults in foreign language learning.  3. Children aged 8-12 are more successful in learning a foreign language than children in other age ranges. 4. When teaching foreign languages ​​to children their learning styles and their level of development should be taken into account. The classroom environment, course materials and activities should be designed especially for them. Key Words: Teaching Turkish to Foreigners, Teaching Turkish to Young Learners as a Second Language, Young Learners, Language Skills, Language Acquisition