Değişik geometrili açık jetlerin akış özelliklerinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Technology, Mechanical Engineering, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: MEHMET ATSATAN

Consultant: MUSTAFA ATMACA

Abstract:

DEĞİŞKEN GEOMETRİLİ AÇIK JETLERİN AKIŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Bu çalışmada, farklı kesit alanlı (daire, üçgen, kare, dikdörtgen, beşgen, altıgen, elips) açık jetlerin etrafındaki hız ve türbülans değişimleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Farklı istasyonlardaki hava hızı ve türbülans ölçümleri Deltaohm DO9847 multifonksiyonel ölçüm cihazının bir modülü olan sıcak tel probu ile gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmalar hava akış ünitesinde gerçekleştirilmiştir. Ölçümler; jet çıkışından itibaren yatay ve düşey olarak alınmıştır. Elde edilen sonuçlar tablo ve grafikler halinde karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Okunan değerler bir yazılım ile bilgisayara aktarılmıştır. Bu çalışmada, ayrıca daire kesit alanlı açık jetle elde edilen hava hızı ve türbülans ölçümlerinin sonuçları diğer değişken açık jetler ile karşılaştırılması tablolar ve grafikler halinde yapılmıştır. Tez çalışmasından elde edilen sonuçlara göre hava hızı ve türbülans ölçümleri incelendiğinde optimum olarak daire kesitli açık jet tespit edilmiştir. ABSTRACT INVESTIGATION OF FLOW CHARACTERISTIC OF OPEN JETS FOR VARIABLE GEOMETRYS In this study, velocity and turbulence variations were investigated detail around open jet with different section exit area (circular, triangle, square, rectangle, pentagon, hexagon, ellipse). Air velocity and turbulence measurements were carried out with hot wire probe which is module Deltaohm multifunctional measurement equipment. Reading values were transferred to computer with software. Experimental studies were implemented in air flow unit. Measurements were fulfilled as horizontal and vertical upwards jet exit. Results were presented in table and graphics as comparative. Reading values were transferred to computer with software. In addition, air velocity and turbulence measurements results obtained open jet with circular cross-sectional area have been presented as comparative with other jets as table and graphics. According to the results obtained from study, looking at velocity and turbulence measurements, optimum jet has been obtained with circular cross-sectional jet.