İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Public Law, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: ASLI KILIÇ

Consultant: MEHMET EMİN ALŞAHİN

Abstract:

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu” Kişilere Karşı Suçların düzenlendiği ikinci kısmın “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığını taşıyan yedinci bölümünde düzenlenmiştir. Çalışmamızın ilk bölümünde iş ve çalışma hürriyetinin ihlali kavramına, iş ve çalışma hürriyetinin normatif geçmişine ve Türk Ceza Kanunu’nda yer alan benzer suç tiplerine yer verilmiştir. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçunun 4 fıkra olarak düzenlenmesinden dolayı her bir fıkra ayrı ayrı ele alınarak incelenmiştir. İlk fıkrasındaki suç diğer fıkralara göre genel niteliktedir ve TCK 117’nci madde başlığıyla aynı adı taşır. TCK m. 117/1 “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu” olarak isimlendirilir. İkinci fıkra, “ücretsiz veya çok düşük ücretle çalıştırma veya insan onuruyla bağdaşmayan çalışma koşullarına tabi kılma” suçunu; üçüncü fıkra “aracılık etme” suçunu; dördüncü ve son fıkra ise “ücretleri azaltıp çoğaltmaya ve anlaşma içeriğini değiştirmeye zorlama ve işin durmasına, sona ermesine ve durmanın devamına neden olma” suçunu içerir. Maddeyi oluşturan her bir fıkra korunan hukuksal yarar, fail ve mağdur, maddi unsur, hukuka aykırılık unsuru, manevi unsur, suçun özel görünüş biçimleri, suçun nitelikli halleri, yaptırım ve kovuşturma açısından incelenmiştir. ABSTRACT “Crime of Breach of Freedom to Work and Labour” is regulated in Turkish Penal Code 5237 under chapter seven, titled “Crimes Against Freedom”, of part two which deals with crimes against persons. First part of our study deals with concept of breach of freedom to work and labour and with normative history of labour and freedom to work as well as with similar types of crime specified in Turkish Penal Code. And in second part of our study, as crime of breach of freedom to work and labour is regulated in 4 paragraphs, each paragraph is discussed and analyzed one by one. Crime in first paragraph is of general nature vis-a-vis other paragraphs and bears the same title as Article 117 of Turkish Penal Code. Article 117/1 of Turkish Penal Code is called “crime of breach of freedom to work and labour”. Second paragraph deals with crime of “getting people to work without compensation or with very low compensation or exposing them to working conditions not matching with human honour/dignity”; and third paragraph deals with “intermediacy” crime; and fourth and last paragraph deals with crime of “forcing to reduce and augment wages and to change agreement contents and causing work stoppage, termination and continued stoppage”. Each of the paragraphs making up the article is discussed on the score of protected legal benefit, offender and victim, material component, unlawfulness component, moral component, specific forms of happening of crime, qualified states of crime, sanction and prosecution.