Çocuklarda fiziksel uygunluk düzeyini belirlemede kullanılan Eurofit ve Fitnessgram Test Bataryalarının Türk çocuklarında uygulanması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Sport sciences, Physical Education and Sports Training, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: KIYASETTİN EROL

Consultant: UFUK ALPKAYA

Abstract:

Çocuklarda Fiziksel Uygunluk Düzeyini Belirlemede Kullanılan Eurofit ve Fitnessgram Test Bataryalarının Türk Çocuklarında Uygulanması Bu çalışmada ‘’Eurofit test bataryası’’ ile ‘’Fitnessgram test bataryası’’ nın birbirine benzer test uygulamaları arasındaki benzerlik irdelenmiştir. Spor okuluna devam eden 90 kişilik 8-12 yaş aralığındaki gruba(46 erkek, 44 kız) her iki test bataryası da uygulandı. Uygulanan testlerden her iki bataryada da bulunan ve aynı sportif özelliği ölçmeye yarayan ‘’mekik, otur uzan ve bükülü kolla asılma’’ testlerinden elde edilen sonuçların her test için normları çıkarıldı. Çıkarılan normlar SPSS 14 for windows istatistik programında değerlendirildi. Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda ‘’Eurofit test bataryası’’ ve ‘’Fitnessgram test bataryası’’ içerisinde bulunan mekik testi sonuçlarının ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Eurofit test ortalamalarının Fitnessgram test ortalamalarından büyük olduğu sonucuna varılmıştır. Bükülü kolla asılma testi sonuçlarının ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Yine otur uzan testlerinin sonuçları arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Bu testler kendi içlerinde cinsiyete göre değerlendirildiğinde; Eurofit test bataryası mekik testi kızlar gurubu ve erkekler gurubu arasında erkekler gurubu lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Eurofit test bataryası bükülü kolla asılma süresi bakımından erkekler grubu ortalaması ile kızlar grubu ortalaması arasında istatiksel olarak fark olmadığı sonucuna varılmıştır. Eurofit test bataryası otur uzan testi kızlar gurubu ve erkekler gurubu arasında kızlar gurubu lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Fitnessgram test bataryası mekik testi kızlar gurubu ve erkekler gurubu arasında erkekler gurubu lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Fitnessgram test bataryası bükülü kolla asılma süresi bakımından erkekler grubu ortalaması ile kızlar grubu ortalaması arasında istatiksel olarak fark olmadığı sonucuna varılmıştır. Fitnessgram test bataryası otur uzan testi sonuçlarına göre kızlar gurubu ve erkekler gurubu arasında kızlar gurubu lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, fiziksel uygunluk, eurofit, fitnessgram SUMMARY “Eurofit And Fitnessgram Test Batterıes, Whıch Are Used In Determınıng The Level Of Physıcal Fıtness, Are Beıng Applıed On Turkısh Chıldren” In this research, experiment praxis have been investigated and compared between “Eurofit test battery” and “Fitnessgram test battery”; both of two batteries have been put into practice on, 8-12 year old, 90 people (46 boys- 44girls) who are studying in a sport academy. In these two test batteries, “sit- up, sit and reach, pull-on twisted arms” have existed and evaluated the same sport features that maximum and minimum valuations have been determined for the each other sport practices. These statistical norms have been evaluated in “SPSS 14 for windows program”. The research symptoms show that there is a statistically significant difference in favor of the Eurofit test battery according to both of the test batteries’ sit- up stage averages. Among the twisted arm suspension test results, there is no statistically significant difference. Moreover among the “sit and reach” test results, there is no statistically significant difference. When the tests themselves are being evaluated according to their genders, there is a statistically significant in favor of the Eurofit test battery pull-up of boy according to result averages between Eurofit test battery groups of girl and Eurofit test battery of boy. In point of pull-on twisted arms time, there is not any statistically significant in favor of the Eurofit test battery according to between result averages boys and girls. There is a statistically significant in favor of the Eurofit pull-on twisted arm test battery of girls. There is a statistically significant in favor of the Eurofit test battery of boy according to result averages between Fitnessgram test battery groups of girl and boy. In point of pull-on twisted arms time, there is not any statistically significant in favor of the Fitnessgram test battery of boy according to between result averages boys and girls. Finally, there is a statistically significant in favor of the Fitnessgram lay-sit test battery of girls according to between result averages boys and girls. Key Words: Physical activity, physical fitness, Eurofit, Fitnessgram