Orta ve üst kademe yöneticilerde kalite yaklaşımını sahiplenme düzeyinin tky uygulamaları ve kurum performansı üzerindeki etkisi: İstanbul ilinde ıso 9001:2000 belgesi alan yerel yönetimler üzerine bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Olcay Yücel

Supervisor: Mehmet Emin Okur

Abstract:

Yerel yönetimler, halkın yaşam alanı ile ilgili sorun ve beklentilerine yönelik çalışmalar yürüten unsurlardır. Bu unsurlar arasında halkın yerel hayatına doğrudan etki eden, yaşam standartlarını oluşturan ve bunlarla ilgili sorun ve beklentilerine yönelik çalışmalar yürütün unsurdur. Bu yönüyle önemli bir misyona sahip olan belediyelerin görev yetkilerinin son dönemde artırılması ile birlikte etkinlikleri de bu doğrultuda artış göstermiştir. Halkın yerel beklentilerinin gün geçtikçe değişkenlik göstermesi ve halka sunulan her hizmetin belirli bir süre sonrasında yeni bir hizmet ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu nedenle bu değişimi sağlayacak bir yönetim anlayışının belediye başkanından itibaren tüm çalışanların anlayışında yer bulması önemlidir. Bu çerçevede özellikle yönetim kadrosunda halkın beklentisi doğrultusunda sürekli iyileşmeyi sağlayabilecek olan Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin ve tekniğinin benimsenmesi belediyelerin etkinliğini artıracaktır. Yukarıda belirtilen nedenler çerçevesinde bu tezin amacı, yerel yönetimlerin önemli bir unsuru olan belediyelerde çalışan orta ve üst düzey yöneticilerin Toplam Kalite anlayışını sahiplenme düzeyinin kurum performansı üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda İstanbul ilinde yer alan 4 Belediye’de çalışan 137 orta ve üst düzey yöneticiye anket uygulanmış olup 109 yöneticiden elde edilen anketler değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen anketler neticesinde üst ve orta düzey yöneticilerin kalite anlayışını benimsemesinin Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarını etkilediği sonucuna varılmıştır. -------------------- Local administrations are the elements that carry out studies on the problems and expectations of the people in the living space. They are the factors that directly affect the local life of the people, constitute the standards of living and work towards their problems and expectations. In this respect, municipalities have an important mission in recent years with the increasing responsibilities of their activities in this direction. The fact that the expectations of the people in local area change day by day and every service offered to the public after a certain time reveals the need for a new service. For this reason, it is important that a management approach that will ensure this change is necessarily included in the understanding mayor and all employees in municipalities. Within this framework, the adoption of the Total Quality Management philosophy and technique in the management staff that will provide continuous improvement in line with the expectations of the public will increase the efficiency of municipalities. The aim of this thesis is to examine the ownership level effect of Total Quality on the performance of the management staff in municipalities, which is an important element of local governments. For this purpose, surveys were conducted on 137 middle and top level management staff in 4 municipalities in Istanbul and the obtained data from 109 managers responses were evaluated. As a result of the surveys, it was concluded that the adoption of the quality approach by the top and middle level management staff affected the Total Quality Management practices.