Klinik candıda albıcans izolatlarının virulans faktörleri ve antifungal duyarlılıkları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Ezgi Doğduay

Consultant: ERKAN RAYAMAN

Abstract:

1. Amaç: Çalışmamızda çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida albicans izolatlarının virulans faktörleri, antifungal ajanlara karşı planktonik ve biyofilm formlarının duyarlıkları ve bazı antidepresan ilaçların antifungal etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 49 adet klinik C.albicans izolatı kullanılmıştır. İzolatların biyofilm oluşumu %8 glikoz içeren buyyonda mikroplak yöntemi kullanılarak, hemolitik aktivitesi %7 koyun kanı içeren agarda, fosfolipaz aktivitesi yumurta sarılı agarda, proteinaz aktivitesi ise bovine serum albumin içeren agarda araştırılmıştır. Planktonik ve biyofilm formlarının duyarlılıkları CLSI direktiflerine uygun olarak belirlenmiştir. Bulgular: Çalışılan 49 izolattan, 33’ünde biyofilm, 9’unda fosfolipaz, 21’inde proteinaz aktivitesinin pozitif olduğu ve tüm izolatların alfa hemoliz gösterdiği saptanmıştır. Planktonik formların flukonazol, amfoterisin B, ketokonazol, ıtrakonazol ve tiokonazol için MİK değerleri sırası ile 0,5->0,06 µg/mL, 0,25-<0,06 µg/mL, 0,03->0,015 µg/mL, 0,015->0,007 µg/mL ve 0,06->0,015 µg/mL aralığında bulunmuştur. Biyofilm formlarında flukonazol, amfoterisin B, ketokonazol, ıtrakonazol ve tiokonazol için MİK değerleri sırası ile 256->1024 µg/mL aralığında, 4->32 µg/mL aralığında, >16 µg/mL, >8 µg/mL ve >16 µg/mL olarak bulunmuştur. Sertralinin tüm izolatlar üzerine MİK değeri 64 µg/mL olarak saptanmıştır. Sonuçlar: Klinik izolatların birçok virulans faktörüne sahip olduğu ve biyofilm oluşumunun antifungal ilaçların etkinliğini azalttığı görülmüştür. Ayrıca sertralinin de antifungal etkinlik gösterdiği saptanmıştır. Anahtar Sözcükler: Candida albicans, virulans faktörleri, biyofilm, duyarlılık, antidepresan ilaç . SUMMARY Aim: It has been intended to identify virulence factors of Candida albicans strains isolated from various clinical specimens, the sensitivity of planktonic and biyofilm forms against antifungal agents and the antifungal effects of some antidepressants in our study. Material and Methods: 49 clinical C.albicans isolates were used in our study. The biofilm formation of the isolates was evaluated by using microplate method of broth containing 8% glucose, their haemolytic activity by agar containing %7 sheep blood, their phospholipase activity by egg wrapped in agar and their proteinase activity was evaluated in agar containing bovine serum albumin. Susceptibility of planktonic and biofilm forms was determined according to CLSI guidelines. Results: From the 49 samples in our study, biyofilm formation was found in 33, phospholipase activity in 9, proteinase activity was positive in 21 isolates and all isolates were found to have alpha hemolysis. MIC values of fluconazole, amphotericin B, ketoconazole, itraconazole and tioconazole on planctonic form were 0,5->0,06 µg/mL, 0,25-<0,06 µg/mL, 0,03->0,015 µg/mL, 0,015->0,007 µg/mL 0,06->0,015 µg/mL respectively and MIC values of fluconazole, amphotericin B, ketoconazole, itraconazole and tioconazole on​​ biofilm forms were 256- > 1024 μg/mL range, 4->32 μg/mL range, >16 μg/mL, >8 μg/mL and >16 μg/mL, respectively. The MIC values of sertraline on all isolates was 64 μg/mL. Conclusion: It was shown that the clinical isolates had several virulence factors and biyofilm formation has reduced the activity of antifungal agents. It was shown that sertraline can also exhibite antifungal activity. Keywords: Candida albicans, virulance factors, biyofilm, susceptibility, antidepressant drug