Kültür endüstrisi bağlamında “örnek aile” filminin göstergebilimsel analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Harun Özalp

Supervisor: EMEL POYRAZ

Abstract:

Tüketim kavramı 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, ekonomik bir etkinlik olmanın ötesine taşarak, sosyal ve kültürel bir olgu olarak da içerik kazanmıştır. Yeni yüzyılla birlikte gelişen teknolojinin de etkisi ile online alışveriş, kredi kartı gibi uygulamaların da hayata dahil olmasıyla birlikte tüketim, insan yaşamının hemen hemen her alanına nüfuz ederek, birey ve toplum yaşamını tamamıyla kontrol altına almaya başlamıştır. Bireyler tüketim odaklı bir hayat yaşamaya başlamış, mal ve hizmetlerin tüketiminde birbiriyle yarışarak küresel ekonomik güçlerin kendilerine biçmiş olduğu tüketici rolünü en iyi şekilde oynama noktasında kıyasıya bir rekabet içerisine girmişlerdir. Tüketim olgusunun yaşamın merkezi ve yegane unsuru haline gelmesiyle birlikte, tüketimin insan yaşamındaki yeri ve insan yaşamına etkileri üzerindeki çalışmaların sayısında da duruma paralel bir artış gözlenmektedir. Kültür kavramı tüketime entegre edilerek aslından uzaklaştırılmış ve kavramın içi boşaltılmıştır. Frankfurt Okulu düşünürleri Adorno ve Horkheimer’ın “kültür endüstrisi” olarak kavramlaştırdıkları olgu, insan yaşamına ve kültüre dair ne varsa tüketimin bir unsuru haline geldiğini ifade etmektedir. Bu çalışmanın amacı; kültür endüstrisinin insanın günlük faaliyetlerine ne şekilde nüfuz ederek bireyleri nasıl manipüle ettiğini ve içinden çıkılmaz bir tüketim sarmalına hapsettiğini ortaya koymaktır. “Örnek Aile” isimli, bir ailenin günlük faaliyetleri üzerine inşa edilmiş filmin kültür endüstrisi ve tüketim kültürü bağlamında yapılan analizi ile birlikte edinilen bulgular ile, tüketimin birey ve aile yaşamında başat unsur olduğu ve yaşamın merkezine oturduğu, bireyleri kendilerine ve birbirine nasıl yabancılaştırdığı ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler: Tüketim, Kültür Endüstrisi, Yabancılaşma, Adorno, Horkheimer ABSTRACT Consumotion concept came out last twenties century not only in economic area but also has become a social and culturel event. Along the new century developing technology like online shopping, credit cards have almost affected and controlled the life of individual and the community. The individuals have started  to live their life oriented to consume and the global economic powers have rivaled with each other for consuming their goods and services. The consumption concept has an important place in our lifes thats why the studies about the place of consume to people 's lifes and the effect of consume to people's lifes have almost the same number. Cultur concept when is being integrated with consumption has lost the real meaning . Frankfurt School thinkers  Adorno and  Horkheimer say about cultural industry concept that  everything that is related to culture and individual life has become a consumption element. The aim of this study is expose how the cultural industries has mewed and manipulated the people's daily activities and their lifes. The "Örnek Aile " film contains  the daily activities of a family and it is analyzed for cultural industries and consumption culture. As result we can say that consumption has become an important element for individuals and family. Also consumption has created a distance between individuals. Keywords:Consumption, CulturalIndustry, Distance, Adorno, Horkheimer