Türkiye-Mısır ticari ilişkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Turkish and Social Science Education, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: NEVAL BAYAZIT

Supervisor: HÜLYA KAYALI

Abstract:

Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığı bu tezde, Türkiye ile Mısır ekonomisindeki 1962'den günümüze kadar olan süreçler toplanan veriler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Kısaca bu çalışmada iki ülke ticari ilişkileri ürün bazına kadar indirilip, değerlendirmesi yapılmıştır. Uzun bir zaman süreci içinde ele alınan ticari ilişkilerde ülkelerin ekonomik durumları, ticaretimizin başladığı yıllardaki ilişkiler ile günümüzdeki arasındaki farklılıklar açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Dünya üzerinde hiçbir ülke yok ki, kendi ürettikleri ve tükettikleri ile yetinebilsin veya kendi kaynaklarına göre tüm ihtiyaçlarını karşılayabilsin. Bu yüzden daha ilk çağlardan beri ülkeler arasında ticaret yapılmaya başlanmıştır. XX. yüzyıldan sonra dünya ticareti deniz, kara ve hava ulaşımının gelişmesine bağlı olarak hızlı şekilde artış göstermiştir. Dış ticaret ülkelerin gelişmesinde fevkalade önemlidir. Bir ülke ihtiyaç fazlası ürünlerini satamadığı veya ihtiyaç duyduğu malları alamadığı takdirde sıkıntıya düşmektedir. Mısır serbest piyasa koşulları ve dış ticaretin serbestlik derecesi açısından gelişim gösteren bir ülkedir, taşıdığı potansiyel ile büyük gelecek vaat etmektedir. Mısır, Ortadoğu ve Afrika kıtasındaki konumu ve içinde yer aldığı ikili ve çok taraflı ekonomik ve ticari anlaşmaların sunduğu imkanlar göz önünde tutulduğunda sadece kendi nüfusunun alım gücü ile değil, komşuları ve etki alanındaki diğer ülkelerle birlikte değerlendirilmelidir. Mısır ticaret, yatırım ve Afrika kıtasına giriş noktası olarak üçlü bir çerçevede düşünülmelidir. İki ülke ticaretinin 47 yılını kapsayan bu çalışmada sadece ürün bazında ithalat ve ihracat değerleri verilmekle kalmayıp, yıllar bazında artış ve azalışların nedenleri de beraberinde ele alınmıştır. Çalışmayı hazırlarken beni zorlayan bir husus Türk kaynakları ile Mısır kaynaklarının birbiriyle çelişmesi olmuştur. Bu durumun nedeni de iki ülke gümrüklerindeki işlemlerin farklı uygulamasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye - Mısır ticareti başlangıcından günümüze kadar madde bazında incelenip daha ileriye götürebilmek adına neler yapılabileceği dile getirilmeye çalışılmıştır. ABSTRACT This matter is about the commercial relationship between Turkey and Egypt. The period were relaized the value in economic situations in Turkey and Egypt with collecting data lasts from 1962. In other way, we say that the products of the two countries were examined carefully. We studied the economic situations in the commerce relationships and it has been explained the relations and differences between today and the day when we begin first. There is no country which is contented with its own product or needs in the world. So the countries were began to commerce from the beginning. After twentieth century, world commerce were increased according to growing of land, marine or air communications. To make progress, foreign trade is very important. The country if can not sell its product or can not buy the needs, it will be a problem. Egypt is developing country which has foreign commerce and free market conditions. Egypt sourced a great hope with its potential. This country has a very special place in Asia and Africa and also if we think about the opportunities which is coming from commerce agreement in economic and trade relations, Egypt have to examined with its neighbours and the other countries which it effects each other. Egypt have been thought with three ways as a commerce, investment and an entrance gate to Africa. Turkey and Egypt studied for 47 years about this subject and they examined not only to product export and import, but also cause of increasing and becoming less. I noticed that Turkish and Egyptian source contradict each other and this forced me when I am studying this subject. I realized that it happens because of the two countries have different procedure in their customs. In this study, the Turkish and Egyptian commerce have been examined from beginning to nowadays and tryed to find what we can do for better.