Kur’an Ayetleri bağlamında dini çeşitlilik tartışmalarına bakış


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: Elif Art

Supervisor: RAHİM ACAR

Abstract:

KUR’AN AYETLERİ BAĞLAMINDA DİNİ ÇEŞİTLİLİK TARTIŞMALARINA BAKIŞ Dünya üzerinde birçok din bulunmaktadır. Bu dinler, insanın hakikate ulaşmasının yolu, insanın varoluş amacı gibi konularda farklı hatta birbiriyle çelişen öğretilere sahiptirler. Dünya üzerinde bu şekilde farklı iddialarda bulunan dinlerin varlığı problemi dini çeşitlilik olarak tanımlanmaktadır. Dini çeşitlilik hakkındaki felsefi yaklaşımlar üç paradigma altında toplanmıştır. Bunlar dışlayıcı, kapsayıcı ve çoğulcu paradigmadır. Dışlayıcı paradigma kurtuluşa götüren tek hakikatin olduğunu savunmuştur. Kapsayıcı paradigma ise, bir taraftan kurtuluş için sadece bir dinde belirtilen mutlak hakikatin şart olduğunu benimserken, diğer taraftan da diğer dinlerin de kişiyi Tanrı’ya ulaştıracağını belirtmiştir. Çoğulcu paradigma ise tek bir doğru din üzerine vurgu yapmanın ya da tek bir dini diğerlerinden üstün tutmanın yanlış olduğunu, dünya üzerindeki bütün dinlerin kurtuluşa ulaştıracağını savunmuştur. Bu çalışmada ise dini çeşitlilik meselesine getirilen felsefi yaklaşımlar Kuran ayetleri ışığında değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme iman hakkındaki tartışmalar, kutsal kitapların tahrifi, tevhit inancı, Hz. Muhammed’in peygamberliğinin kabulü meseleleri açısından yapılmıştır. Bu değerlendirmeler sonunda ise yukarıda bahsedilen meseleler açısından, Ehli Kitabın kurtuluşu başlığı altında sonuca ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Dini çeşitlilik, Çoğulculuk, Kapsayıcılık, Dışlayıcılık, İman AN OVERVIEW OF RELIGIOUS DIVERSITY DISCUSSION IN THE CONTEXT OF THE QURAN VERSES There are many religions on Earth. These religions have different or even conflicting doctrine about the way of the human of reaching the truth or the purpose of human existence. The existence of religions on Earth that they have different claims in this way is defined as religious diversity. Philosophical approaches on religious diversity are grouped under three paradigms. These are exclusive, inclusive and pluralist paradigms. Exclusivist paradigm has defended that there is only one truth leads to salvation. According to inclusive paradigm is essential the absolute truth of a religion for salvation, but human can approach to God with other religions as well. According to pluralist paradigm is wrong emphasis on a single true religion or hold one religion superior to others. Pluralist paradigm defends that all religions on Earth can bring salvation. In this study, the philosophical approaches in the issue of religious diversity are evaluated in the light of the Qur'an. This evaluation was performed in terms of the debate about faith, the holy scriptures falsifications, creed of tawhid and matter of the adoption of the the prophethood of Muhammad. At the end of this evaluation has been reached a conclusion in terms of the abovementioned issues under the salvation of the People of the Book. Keywords: Religious diversity, pluralism, inclusiveness, exclusiveness, Faith