Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin görüşlerine göre okul ortamında çoklu zeka modeline ilişkin uygulamaların değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: CEMAL ULUDERE

Supervisor: OKTAY AYDIN

Abstract:

Bu çalışmanın amacı, okullarda çoklu zeka modeline dayalı uygulamalar ile ilgili beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemi İstanbul İli Pendik İlçesi İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan ve tesadüfi (random) yöntemle belirlenmiş 150 Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin toplanması aşamasında M. Aydın tarafından geliştirilmiş Çoklu Zekâ Uygulamaları Değerlendirme Anketi kullanılmıştır. Öğretmenlerin çoklu zeka modeline dayalı uygulamalarındaki görüşlerin cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, çoklu zeka ve uygulamaları hakkında hizmet içi eğitim alma durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Öğretmenlerin, çoklu zekâ uygulamalarına ilişkin görüşlerini araştırmak üzere anketin maddelerine verdikleri puanların ortalaması ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Öğretmenlerin, çoklu zekâ uygulamalarına ilişkin görüşlerinin cinsiyete bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için bağımsız gruplar t testi uygulanmıştır. Hizmetiçi eğitim alma durumuna bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Yaş ve mesleki kıdemler ile ankette belirtilen görüşler arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere ise korelasyon tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, yaş, mesleki kıdem, okul türü ve çoklu zeka ve uygulamaları hakkında hizmet içi eğitim alma durumu değişkenleri açısından gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. · Erkek beden ve spor öğretmenlerinin, çoklu zekâ ve çoklu zekâya dayalı uygulamalardaki fiziki ortam, öğrenme-öğretme süreçleri, eğitim materyalleri ve öğretmenin kendisiyle ilgili algıları hakkındaki düşünceleri, kadın beden eğitimi ve spor öğretmenlerine göre daha olumlu olduğu görülmüştür. · Okullarda çoklu zeka kuramına dayalı uygulamalarla ilgili beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri yaşa göre farklılık göstermektedir. · Çoklu zeka kuramına dayalı uygulamalarla ilgili beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri mesleki kıdeme göre farklılık göstermektedir. · Okullarda çoklu zeka kuramına dayalı uygulamalarla ilgili beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri hizmet içi eğitim alma durumuna göre farklılık göstermektedir ABSTRACT The main purpose of this study is to examine sports and physical education teachers' opinions about applications based on multiple intelligence at schools. Randomly chosen 150 sports and physical education teachers, working in the primary, secondary and high schools in Pendik district in Istanbul, constitute the sample of the study. Multiple Intelligence Applications Evaluation Survey, developed by M. Aydın, has been used during collecting the data. It has been investigated whether the teachers' opinions about applications based on Multiple Intelligence Model change according to gender, age, professional seniority, having in-service-training on Multiple Intelligence and Applications, or not. Teaches' point average and standard deviations have been calculated according to their answers to the survey's items for the purpose of investigating their opinions about Multiple Intelligence Applications. Independent groups T Test has been implemented to determine whether teachers' opinions about Multiple Intelligence Applications change according to gender. One-way Variance Analysis (ANOVA) has been implemented to designate any difference depending on they have got in-service-training. Correlation technique has been used to investigate the correlation between the opinions stated on the survey with the age and professional seniority. According to the survey's results, meaningful differences between the groups have been seen in terms of age, professional seniority, school type and in-service-training about Multiple Intelligence and Applications. *It has been seen that male sports and physical education teachers' opinions about physical environment, learning and teaching processes, education materials and their perceptions on their selves in Multiple Intelligence an Applications based on Multiple Intelligence, are more positive than female sports and physical education teachers. * Sports and physical education teachers' opinions about applications based on Multiple Intelligence at schools, differ according to age. * Sports and physical education teachers' opinions about applications based on Multiple Intelligence differ according to professional seniority. Sports and physical education teachers' opinions about applications based on Multiple Intelligence differ according to in-service-training..