İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Karar Verme Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: SİMGE ÇALIM

Consultant: Zeliha Nurdan Baysal

Abstract:

Düşünme becerilerinden birisi de karar vermedir. Günlük hayatta önem derecesi değişen kararlar vermek gerekebilir. Bu beceri de diğer düşünme becerileri gibi öğretilebilen bir beceridir. Hem aile ortamı hem de okul yaşantıları bireylerin karar verme deneyimlerini yaşadıkları ve geliştirdikleri fırsatlar sunabilir. Dolayısıyla erken yaşlarda bireylerin karar verme beceri düzeylerini tespit etmek ve geliştirici önlemler almak önemli görülebilmektedir. Bu ihtiyaçtan hareketle araştırmanın amacı, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin karar verme beceri düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmada nicel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İstanbul’un çeşitli ilçelerinde bulunan üst, orta ve düşük sosyo- ekonomik seviyedeki farklı devlet okullarından seçilen toplam 150 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından düzenlenen “Kişisel Bilgiler Formu” ve öğrencilerin karar verme becerilerini belirlemek amacıyla Serpil PEKDOĞAN (2015) tarafından geliştirilen "Karar Verme Becerileri Değerlendirme Aracı-Çocuk Formu" kullanılmıştır. Bu form 5-6 yaş çocukların karar vermede zorlanma, bağımlı/bağımsız karar verme, kararlı/kararsız olma durumu, karar vermede duygular olmak üzere dört alt faktörden oluşmaktadır. Elde edilen verilerin analizi SPSS programı ile yapılmıştır.  Sonuç olarak; anne ve babaların eğitimi, sosyo-ekonomik düzeyleri ile karar verme arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Araştırmanın diğer önemli bulgusu da cinsiyet, yaşadığı sosyal çevre, kardeş sayısı, çocuğun ailedeki doğum sırası, anne baba mesleği gibi değişkenlerin karar verme davranışları üzerinde etkilerinin anlamlı olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: İlkokul, düşünme becerileri, karar verme