Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının küreselleşmeye yönelik görüşleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Geography, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: ZEYNEP GÜRBÜZ

Consultant: HAMZA AKENGİN

Abstract:

Küreselleşme, ilk insanlıktan bu yana varlığını devam ettiren ve insanların tüm yaşamlarını siyasi, sosyo-kültürel, ekonomik, insan hakları ve eğitim çerçevesinde etkileyen bir olgudur. Eğitim de küresel oluşumdan etkilenerek sistemini küreselleşme olgusuna uygun olarak düzenlemiştir. Eğitim alanı içerisinde sosyal bilgiler dersi öğretiminde de küresel vatandaş yetiştirme temel amaçlar arasında yer almaktadır. Bu araştırmada Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının küreselleşme algıları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma modeli olarak tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya öncelikle literatür taraması yapılarak başlanmış daha sonra verileri toplamak amacıyla 5’li likert anketi hazırlanmış ve uygulama aşamasına geçilmiştir. Uygulama 2013-2014 eğitim öğretim yılında araştırmanın örneklemini oluşturan İstanbul, Sakarya, Amasya, Rize, ve Antalya Üniversitelerinin Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümlerine devam eden 214’ü kız ve 220’si erkek olan, 1.ve 4.sınıf öğrencileriyle yapılmıştır. Elde edilen veriler T testi ve F Testi diğer bir ismiyle ‘‘tek yönlü varyans analizi’’ ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda: küreselleşme siyasal, sosyo-kültürel, eğitim, ekonomi ve insan hakları boyutunda incelenmiş olup siyasal boyutta; küreselleşmeyle askeri ve ticari faaliyetler ve dünya siyaseti arasında ilişki olduğu sonucuna ulaşılırken küreselleşme ile terör olayları arasında ilişki bulunamamıştır. Sosyo-kültürel boyutta; küreselleşmeyle tüm dünya ülkeleri milli kültür unsurlarını birlik potası içinde eritip yeni bir dünya kimliği oluşturmayı hedeflemekte olduğu arasında ilişki bulunmuştur. Eğitim boyutunda; küreselleşmeyle ülkelerde beyin göçü azalır, yüksek öğretimin kalitesi artar ve insanlar daha iyi eğitim imkanlarına ulaşılır yargısı arasında ilişki bulunmuştur. Ekonomi boyutunda; küreselleşmeyle işsizlik sorunu azalır, ülkeler arasında uluslar arası sermayenin güveni artar yargısı arasında ilişki bulunurken küreselleşmenin diğer adı sömürgeciliktir, küreselleşme sonucu yapılan özelleştirmeleri destekliyorum yargıları arasında ilişki bulunamamıştır. İnsan hakları boyutunda; küreselleşmeyle ülkelerde basın daha özgür olur, küreselleşmeyle insan hakları ihlalleri azalır ve küreselleşen ülkelerde herkes dini inançlarını özgürce yaşar yargıları arasında ilişki bulunmuştur. Anahtar Kelime: Küreselleşme, Eğitim, Sosyal Bilgiler. ABSTRACT Globalization is a phenomenon which has been continuing its existence since the primitive humanity and which influences the whole life of people in terms of politics, socio-culture, economy, human rights and education. In this direction, education regulates its system according to the globalization phenomena by being influenced by global formation. In the educational field, raising global citizens is among the basic goals of teaching social sciences course as well. In this study, the globalization perspective of Teacher Candidates of Social Sciences is tried to be found out. Screening model is used as the research model. The study is started with literature scanning firstly and then likert survey of 5 is prepared to collect the datum and conduction implementation is initiated. The study is implemented with 214 female and 220 male, who are 1st and 4th grade students of Social Studies Teaching departments of the universities of Istanbul, Sakarya, Amasya, Rize and Antalya sampling the research in 2013-2014 academic year. Acquired data are evaluated with T test and F test, in other words ‘’one-way analysis of variance’’. In the result of the research: globalization is examined in political, socio-cultural, educational, economical and human rights’ aspects; in the political aspect, while there is a relation between military, commercial operations and world politics, there could not be found any relation between globalization and terrorist incidents. In the socio-cultural aspect; there is a relation between globalization and all countries’ aiming at forming a new world identity by smelting the national culture elements in the pot of unity. In educational aspect; there is a relation between globalization and the idea that brain drain reduces in countries, high school quality increases and people have the opportunity of better education. In the economic aspect; while there is a relation between globalization and the idea that unemployment problems decrease, and the credibility of the international capital amongst countries increases, there is no relation between the ideas that the other name of globalization is colonization and ‘’I support the privatizations done as a result of globalization’’. In the aspect of human rights; there is a relation between globalization and the idea that the press has more freedom in countries, human rights violations decrease and everyone feel comfortable with their religious beliefs. Key Word: Globalization, Education, Social Sciences.