Müzik öğretmeni adaylarının Dalcroze-Kodaly ve Orff yaklaşımlarıyla ilgili görüşleri ile bu yaklaşımların adayların öğretmenlik uygulamasına ilişkin tutumlarına olan etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Fine Arts Education, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: SEVİL TUFAN

Consultant: AYŞE SENA GÜRŞEN OTACIOĞLU

Abstract:

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DALCROZE-KODALY VE ORFF YAKLAŞIMLARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ İLE BU YAKLAŞIMLARIN ADAYLARIN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN TUTUMLARINA OLAN ETKİSİ Bu araştırma Müzik Öğretmeni Adaylarının Dalcroze, Kodály ve Orff Yaklaşımlarını Bilme Düzeyleri ile Öğretmenlik Uygulaması Dersine Olan Tutumları arasındaki ilişkinin saptanması ve Öğretim Yaklaşımlarının Bilinme Düzeylerinin hangi değişkenler dahilinde farklılıklar gösterebileceğini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tarama yöntemi ile yapılan bu çalışmanın örneklem gurubunu, Marmara Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 4. sınıfında öğrenim gören toplam 102 müzik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmada 3 temel veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlar, "Öğrenci Bilgi Formu", araştırmacı tarafından oluşturulan "Dalcroze- Kodály-Orff Yaklaşımları Bilgi Testi" ve G. Otacıoğlu tarafından 2005 yılında piyano dersi için geliştirilen ölçeğin, "Öğretmenlik Uygulaması" dersine uyarlanması ile hazırlanan tutum ölçeğidir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; • Müzik öğretmeni adaylarının Dalcroze- Kodály- Orff yaklaşımlarıyla ilgili bilgi düzeyleri ile Öğretmenlik Uygulaması dersine ilişkin tutum düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. • Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının, Dalcroze-Kodály-Orff yaklaşımlarıyla ilgili bilgi düzeyleri ile "Ailenizde müzikle ilgilenen birey/ bireyler var mı?" ve "Öğretmenlik Mesleğini İsteyerek mi Seçtiniz?" sorularına verdikleri cevaplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur. • Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının, Dalcroze-Kodály-Orff yaklaşımlarıyla ilgili bilgi düzeyleri ile diğer demografik özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. ABSTRACT MUSIC TEACHER CANDIDATES' OPINIONS ABOUT THE DALCROZE-KODÁLY-ORFF APPROACHES AND THE EFFECT OF THESE APPROACHES ON THE CANDIDATES' BEHAVIORS TOWARDS THE TEACHING PRACTICE The ultimate aim of this study is to determine the relation between the Music Teacher Candidates' Knowledge Level of Dalcroze-Kodály-Orff Approaches and their Behaviors Towards the "Teaching Practice" Course, and also to exhibit in which variables the Knowledge Level of Teaching Approaches differs. The research in which the scanning method is used, was carried out on the 102 music teacher candidates who study at the 4th grade of Music Education Departments of Faculties of Education of Marmara University, Trakya University, Dokuz Eylül University, Karadeniz Technical University. In the research 3 main data collection devices are used. The research data have been collected by using the "Personal Information Form", the "Dalcroze- Kodály-Orff Approach Information Test", prepared by the researcher and the attitude scale which is adapted to the "Teaching Practice" course from the one which is developed by G. Otacıoğlu for the piano course in 2005. According to the outcomes of the research; • No statistically significant relation is found between the music teacher candidates' knowledge level of Dalcroze-Kodály-Orff approaches and the levels of their behaviors towards the "Teaching Practice" course. • A statistically significant relation is found between the music teacher candidates' answers to the questions: "Is there anyone who is into music in your family? ", "Did you choose the teaching profession willingly?" and their knowledge level of Dalcroze-Kodály-Orff approaches. • No statistically significant relation is found between the music teacher candidates' knowledge level of Dalcroze-Kodály-Orff approaches and other demografical properties.