Para politikası amaçları, araçları, Türkiye'de 1980 sonrası izlenen para politikası uygulamaları ve 2000 yılı sonrası Türk dış ticaretindeki gelişmeler


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: ERHAN CEYLAN

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI, ARAÇLARI, TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI İZLENEN PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI VE 2000 YILI SONRASI TÜRK DIŞ TİCARETİNDEKİ GELİŞMELER Bu çalışmada; para politikalarının genel çerçevesi, taşıdığı önem ve para otoritelerince niçin tercih edildiği, para politikası stratejilerinin avantaj ve dezavantajları, parasal aktarım mekanizmaları, para politikası araçları ve amaçları incelenmiştir. Bununla birlikte, Türkiye’de tarihsel bir süreç içerisinde tercih edilen para politikası amaçları, stratejileri ve bu amaç ve stratejilere ulaşabilmek için kullanılan para politikası araçlarının gelişimi ve değişiminin nasıl ve neden gerçekleştiği, Türkiye’de 1980 yılından sonra uygulanan para politikalarının makro ekonomik değişkenler üzerindeki etkileri, uygulamadaki başarısı ve 2000 yılı sonrasında Türk Dış Ticaretindeki gelişmeler değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’nin 2002 yılına kadar dünyada kronik enflasyona sahip nadir birkaç ülkeden biri olarak kaldığı, uygulanan para politikası uygulamalarının uzun vadeli ve yapısal değişikliklerden çok günü kurtarmaya yönelik olduğu ve yapılan sık değişikliklerin istikrarlı bir programı engellediği tespitine varılmıştır. Bu durum, insanların uzun vadeli planlar yapmalarına engel olmuş ve hükümetlere duyulan güveni azaltmıştır. İktidara olan güvenin azalması da Türk Lirasına olan güveni sarsmış ve insanların daha güvenilir gördükleri dövize yönelmelerine neden olmuştur. 2002 yılından sonra uygulanan para politikası uygulamaları neticesinde ise fiyat istikrarı sağlanmış, bankacılık sektörünün krizlere dayanıklılığı arttırılmış, ihracatta artışlar yaşanmıştır. Ancak, dış ticaret açıklarının artması ve ara malı ithalatının da % 70’ler civarında gerçekleşmesi Türk sanayicisinin olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. ABSTRACT MONETARY POLICY OBJECTIVES, INSTRUMENTS, TURKEY IN 1980 AFTER THE MONETARY POLICY FOLLOWED AFTER 2000 IN PRACTICE AND THE DEVELOPMENTS IN TURKISH FOREIGN TRADE In this study, the general framework of monetary policy, the importance and why was preferred by the monetary authorities, monetary policy strategy, the advantages and disadvantages of the monetary transmission mechanism, monetary policy instruments and objectives are examined. However, in Turkey, a historical period, the preferred monetary policy objectives, strategies and goals and strategies to achieve the use of monetary policy tools development and change how and why it occurred in Turkey in 1980 after the monetary policies, macro economic variables impact on, 2000, after implementation success and developments in Turkish foreign trade has been evaluated. As a result, Turkey's until 2002 the world of chronic inflation, with rare few countries remain as one where the monetary policy practice long-term and structural changes rather than to save the day for that and the frequent changes in the stability of a program block found it has been. This situation has prevented people make long term plans and reduced confidence in government. Reduced confidence in the power of the Turkish lira has shaken confidence in what they see and more reliable exchange of people has led to the costa. After the year 2002 as a result of the monetary policy is price stability has been achieved and applications, with enhanced durability of the banking sector crisis, the increase in exports occurred. However, the increase in trade deficit and imports of intermediate goods also take place around 70% of Turkish industrialists have been lead to adverse effects.