II. Meşrutiyet Dönemi’nin Türk Romanı’na akisleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: Merve Özdemir

Consultant: SEMA UĞURCAN

Abstract:

II. Meşrutiyet döneminde yaşanan olaylar, sevinçler, beklentiler ve hayal kırıklıkları ele aldığımız romanlara, üç kategoride yansır: 1. II. Meşrutiyet dönemi siyasetinin romana yansıması: Romanlarda, eski dönem kurum ve kişilerinin tasfiyesi, Hürriyetçi- Muhalif karşılaşması olan 31 Mart İsyanı'nın gerçekleşmesi, İttihat ve Terakki'nin iktidarı ele geçirmesi, Trablusgarp, Balkan, Birinci Dünya Savaşı ile toprak kayıplarının yaşanması ve bunların şahısların hayatlarına yansımalarına yer verilir. 2. II. Meşrutiyet dönemi sosyal atmosferin romana yansıması: II. Meşrutiyet dönemi sosyal atmosferi, eskisinden daha canlı ve değişken bir şekilde bu dönemi işleyen romanlarda akis bulur. Bu dönemde özellikle kadın, toplum hayatına karışır. Savaş yıllarında, evin geçimini üstlenen kadın kahramanlar ortaya çıkar. Roman olayları, onların etrafında kurulur. Aynı dönemde basının kuvvetlenmesi, öğretim- eğitim kurumlarının artması, romanlarda kahramanların bilgi seviyesini gösteren, dönem ruhu hakkında bilgi veren motifler olarak görülür. 3. II. Meşrutiyet dönemi eğitim- kültür faaliyetlerinin romana yansıması: İttihat ve Terakki'nin iktidara gelmesinden iktidarının sonuna kadar sosyal ve siyasi atmosfere ek olarak bir gelişim gösterir. Diplomanın eğitimin sadece bir yönü olduğu, bunun hayatın çeşitli unsurlarıyla desteklenmesi gerektiği yazarlarca vurgulanır. ABSTRACT Events, happiness, expectations and disappointments during the II. Constitution Monarchy Period effect novels under three categories: 1. The effect of The II. Constitutional Monarchy Period’s politics on novels: In the novels, the old period institutions’s and people’s purification, The 31 March Rebellion which is on encounter of Liberal-Opposing, the Committee of Union and Progress seizing the political power, the last of land with Tripoli, Balkan and the First World Wars and their effects on people’s living are given place. 2. The effect of The II. Constitutional Monarchy Period’s social ambiance on novels: The II. Constitutional Monarchy Period’s social ambience is given place in novels flexibly and more livingly than before. In this period, especially women join to the social life. In these war years, woman heroes who take responible fort he economical needs appear. The events in the novels happen around them. At the same period strengthening of the media, increasing of the education institutions are seen as enlightening details which give information about the period’s spirit and show intelligence degree of novel’s heroes. 3. The reflection of education and culture faciliities to the novel in the Constitutional Monarchy Period: It shows a development in addition to social and political situation from the reign of The Committee of Union and Progress to its end. Authors indicate that diploma is only one matter of the education and it must be supported with other everyday elements.