Koklear implant kullanıcılarında kulak arkasına takılan ve takılmayan konuşma işlemcilerinin konuşmayı anlama performansı üzerine etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, School of Medicine, Surgical Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: MERVE BAYRİ

Supervisor: AYŞE AYÇA ÇİPRUT

Abstract:

Amaç: Çalışmamızın amacı, kulak arkasına takılan ve takılmayan konuşma işlemcisi kullanan yetişkin koklear implant kullanıcılarında sessizlikte ve gürültüde konuşmayı anlama performanslarını karşılaştırmaktır. Materyal ve Metot: Kulak arkasına takılan (Nucleus 6) veya takılmayan (Kanso) konuşma işlemcisi kullanan, yaş aralığı 16-70 arasında değişen 27 koklear implant kullanıcısı çalışmamıza dahil edilmiştir. Katılımcıların her iki işlemciyle serbest alanda 5 Hz modülasyonlu uyaranlar kullanılarak cihazlı işitme eşikleri tespit edilmiş ve daha sonra sessiz ortamda konuşmayı ayırt etme skorları elde edilmiştir. Türkçe Matriks Test (TMT), beş farklı hoparlör yerleşiminde gürültüde konuşmayı anlama performansını değerlendirmek için kullanılmıştır. Her iki konuşma işlemcisiyle elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Sonuçlar: Nucleus 6 konuşma işlemcisiyle serbest alanda elde edilen cihazlı işitme eşikleri Kanso konuşma işlemcisiyle karşılaştırıldığında daha iyi bulunmuştur. Ortalama farklılık 3.3 dB HL’dir. Sessiz ortamda yapılan konuşmayı ayırt etme skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). TMT’de beş farklı koşulda konuşmayı anlama performansları arasında istatistiksel olarak farklılık elde edilmemiştir (p>0,05). Tartışma: Nucleus 6 ve Kanso konuşma işlemcilerinin mikrofon pozisyonları farklı olmasına rağmen sessizlikte ve gürültüde konuşmayı anlama performansları benzer şekilde elde edilmiştir. Bu sonuçlar yetişkin Kanso kullanıcılarıyla ilgili yapılan önceki çalışmayla uyumlu bulunmuştur. ABSTRACT Objective: The aim of the study was to compare speech understanding in quite and in noise in adult cochlear implant recipients using behind the ear and off the ear speech processors. Materials and Method: Twenty-seven cochlear implant recipients between 16-70 years of age using behind the ear or off the ear sound processor were included in the study. Participants were tested with both speech processors in the free field with warble tones and then speech discrimination scores in quiet were obtained. Turkish Matrix test was used to measure speech understanding in noise with five different loudspeaker settings. The results obtained with two speech processors were compared. Results: Aided free field thresholds were significiantly lower/better for Nucleus 6 vs Kanso. Mean difference was 3.3 dB HL. There was no significant difference in speech discrimination scores in quite between Nucleus 6 and Kanso (p>0,05). We did not obtain statistically significant differences of the speech intelligibility in five spatial settings in Turkish Matrix test (p>0,05). Discussion: Although Nucleus 6 and Kanso speech processors had different microphone locations the outcomes were found to be consistent with previous results in adult Kanso users, demonstrating equivalent speech understanding in quiet and in noise.