Halkla ilişkiler perspektifinden kurumsal sürdürülebilirlik uygulamaları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: Nilüfer Gevenoğlu

Consultant: AYDA UZUNÇARŞILI SOYDAŞ

Abstract:

HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMALARI İşletmelerin faaliyetlerini yerine getirirken yol açtıkları sosyal ve çevresel konulara da odaklanmaları gerekliliğine vurgu yapan kurumsal sürdürülebilirlik, günümüz rekabetçi iş dünyasında yeni bir yönetim anlayışı olarak yerini almıştır. Sürdürülebilirlik yaklaşımının kurum yönetimine ve çalışanlarına anlatılması, gönüllülüğün sağlanması, medya ilişkileri aracılığıyla paydaşların bilgilendirilmesi ve sürdürülebilirlik raporlarının uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesi gibi konularda ise halkla ilişkilerin önemi büyüktür. Bu çalışmada, sürdürülebilirlik kavramı ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla ele alınarak kurumsal sürdürülebilirliğin etkin ve başarılı olabilmesi için halkla ilişkilerin önemi açıklanmıştır. Literatürde sürdürülebilirlik ve kurumsal sürdürülebilirlik konuları sıklıkla araştırılan konular arasında yer almaktadır. Fakat kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarının halkla ilişkiler perspektifinden incelendiği araştırma sayısı oldukça azdır. Bu eksiklikten yola çıkarak bu çalışma planlanmış ve literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır. Bu tez çalışmasında, sürdürülebilirlik, kurumsal sürdürülebilirlik ve halkla ilişkiler kavramlarının detaylı incelenmesinin ardından, bu kavramların birbirleriyle olan ilişkisi geniş bir literatür çalışmasıyla açıklanmıştır. Araştırma kapsamında analize konu olan TAV Havalimanları A.Ş.’nin 2010-2014 dönem aralığı içerisindeki faaliyet ve sürdürülebilirlik raporları, internet siteleri ve işletme faaliyetleri incelenmiştir. Analiz kapsamında oluşturulan kriterler, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) ve BİST Sürdürülebilirlik Endekslerinden yararlanılarak belirlenmiş ve kullanılmıştır. Anahtar Kelimeler : Sürdürülebilirlik, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Halkla İlişkiler ABSTRACT A PUBLİC RELATİON PERSPECTİVE ON CORPORATE SUSTAİNABİLİTY PRACTİCES Corporate sustainability, which emphasizes the necessity of focusing on social and environmental issues the businesses lead to during their activities, has had its own place as a new management conception in our current competitive business world. Public relations has a great importance in terms of explaining the sustainability approach to the enterprise management and the personnel, providing the volunteering, informing the shareholders through the media relations and checking the appropriateness of the sustainability reports according to the international standards. In this study, to make the corporate sustainability efficient and successful, the importance of public relations is explained by handling the sustainability concept from economic, social, and environmental dimensions. In literature, the concepts of sustainability and corporate sustainability are among the subjects that are often studied. However, there is a lack in the number of studies that investigate the practices of corporate sustainability from public relations. Having considered this fact, this study is aimed to contribute to the literature in the field. After the examination of the sustainability, corporate sustainability and public relations in detail, the relation of these concepts with each other is explained with a wide literature study in this thesis. Within the scope of this study, the activity and sustainability reports, websites, and the business activities of TAV Airlines Incorporated Company between 2010-2014 are investigated. The criterion created within the scope of analysis are determined and used by making use of Global Reporting Initiative (GRI) and BIST Sustainability Index. Keywords : Sustainability, Corporate Sustainability, Public Relations