Ülkemizin kaynakları ünitesinin yapılandırmacı eğitim anlayışı ile öğretilmesi ve başarıya etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Geography, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: MÜGE DURMUŞ

Consultant: HAMZA AKENGİN

Abstract:

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ÜNİTESİNİN YAPILANDIRMACI EĞİTİM ANLAYIŞI İLE ÖĞRETİLMESİ VE BAŞARIYA ETKİSİ Ülkemizde, gelişim sürecinin en sonundan başlayarak uygulanan yapılandırmacılık yaklaşımı önceki bilişsel ve idealist aşamalarının eleştirilerine açık durumda ve bir paradoks (sorunsal) olarak karşılanmıştır. İlköğretim Sosyal Bilgiler 6. Sınıf dersindeki “Ülkemizin Kaynakları” ünitesi dört etkinlik dahilinde yapılandırmacılık yaklaşımınının pragmatik işlevlerinden daha fazla yararlanılmasını sağlayan eylem araştırması teknikleri ile desteklenmek üzere işlenmiştir. Eylem Araştırması Modeli 50 öğrenciden oluşan çalışma grubuna uygulanmıştır. Araştırma, temsil çalışmaları açısından uygun olan nicel olarak veri üçgenlemesi teknikleri kullanılmış olsa da temelde nitel bir araştırmadır. Araştırmanın nitel verileri eylem araştırmasına dayalı gözlem ve ödevlerden, nicel verileri ise “Öğretmen Değerlendirmesi” notları, sınav ölçümleri Ön Test, Ne Biliyorum, Ne Öğrendim ve Son Test ile toplanmıştır. Araştırmada ayrıca öğrencilere ait demografik özellikler de kullanılmaktadır. Verilerin betimsel ölçüler ile parametrik test yöntemleri SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programı kullanılarak uygulanmıştır. Ünite’de başarı oranı %70,5 olmuştur. Milli eğitim politikalarını destekler nitelikte sosyal ve ekonomik (bilhassa vergi ve istihdam) politikaların zayıf olması, zorluklar ile karşılaşılmasına yol açmıştır. TEACHING THE RESOURCES OF OUR COUNTRY UNIT IN CONSTRUCTIVIST APPROACH AND ITS EFFECT ON SUCCESS ABSTRACT The constructivist approach that started to be applied at its latest development level in our country, is received as a paradox open to the critics of its previous cognitive and idealist levels. The unit “Resources of Our Country” in the Social Studies course of 6th Grade in The Primary Education, is studied in four activities by supporting the constructivist approach in order to better utilize its pragmatic function with action research techniques. Action Research Model is applied on a working group made up 50 students. The research is qualitative in nature although proper data triangulation techniques in quantitative nature are used from representation point of view. Qualitative data are gathered through observations and work-sheets based on action research where quantitative data are gathered through “Teacher Appraisal” marks and tests like Pre-test, What do I know test, What did I learn test, Post-test. Research utilizes some of the demographic characteristics of the students as well. SPSS (Statistical Package for Social Sciences) computer software is used for trend analyses and parametric tests techniques. Learning is attained at 70,5% level for the Unit. Vulnerability in social and and economic policies necessary to support national education policies lead to be faced with difficulties.