İnce barsak obstrüksiyonlarının değerlendirilmesinde çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: Samir Memişov

Consultant: DAVUT TÜNEY

Abstract:

AMAÇ: İnce barsak obstrüksiyonu (İBO) olan olguların obstrüksiyon nedeni ve lokalizasyonunun çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) ile değerlendirilmesi, obstrüksiyon nedenine göre oluşan radyolojik bulguların tanımlanması, koronal ve saggital reformat görüntülerin tanıya katkısnın değerlendirilmesi GEREÇ VE YÖNTEM: Retrospektif yürütülen bu çalışmada, intestinal obstrüksiyon ön tanısıyla ÇKBT çekilmiş hastalardan, radyolojik bulgulara gore İBO tanısı almış 156 olgu incelenmiştir. Bu olgulardan 60’ ı cerrahi olarak İBO tanısı almış ve çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastalara ait ince kesit aksiyel görüntüler, koronal ve sagittal planlarda imajlar ile birlikte değerlendirilerek obstrüksiyon seviyesi ve nedeni belirlendi. Olgularda ayrıca radyolojik tanı kriterlerinden serbest sıvı, geçiş zonu, feçes bulgusu ve bu tanı bulgularının hastalada dağılımı değerlendirildi. BULGULAR: Radyolojik olarak 14 hastada İBO nedeni saptanamadı. Bu olguların cerrahi-patolojik sonuçları; beş olguda internal heni, dört olguda malignite, iki olguda bezoar, bir olguda eksternal herni ve bir olguda perfore akut apandisit olup, bir olguda brit ileus, peritonitis karsinomatoza ve akut apandisit birlikteliği saptanmıştır. SONUÇ: Çalışmada incelenen üç BT parametrelerine (geçiş zonu, feçes işareti ve intraperitoneal serbest sıvı varlığı) göre radyolojik-cerrahi tanı arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. İBO'un en sık nedeninin adezyonlar olduğu saptanmıştır. Feçes işareti kronik süreçte gelişmektedir. İBO'unda bağırsağın birçok kısımları izole bir reformat görüntülere dahil değildir, bu nedenle geçiş zonu komşu yapılar ile karıştırılabileceğinden reformat görüntüler yalnız değerlendirilmemelidir. ANAHTAR SÖZCÜKLER İnce barsak obstrüksiyon, çok kesitli bilgisayarlı tomografi, brit ileus, adeziv bantlar, geçiş zonu, feçes işareti ABSTRACT OBJECTIVES: To identify the location and cause of the obstruction, define the associated radiological findings with Multidetector Computed Tomography (MDCT) and to evaluate the contribution of coronal and sagittal reformatted images to the diagnosis in patients with small bowel obstruction (SBO). SUBJECTS AND METHODS: We retrospectively evaluated abdominal MDCT studies of patients with suscpected SBO. A total of 156 patients had radiological diagnosis of SBO. Of those, 60 patients had surgically confirmed diagnosis of SBO and were included in our study. Thin-section axial images of the study patients were evaluated along with the coronal and sagittal plane images ; the location and the cause of obstruction were determined. Also, radiological findings such as intraperitoneal fluid, transition point, faeces sign and the frequency of these findings in patients were assessed. RESULTS: The surgical-pathological diagnoses of patients, in whom the cause of obstruction could not be determined radiologically were: Internal hernia in five patients, malignancy in four patients, bezoars in two patients, external hernia in one, perforated appendicitis in one and a combination of britt ileus, peritonitis carcinomatosa and acute appendicitis in one patient. CONCLUSION: Our CT parameters (transition zone, the presence of fecal sign and intraperitoneal fluid) were not correlated with surgical diagnosis. Adhesions were the most common cause of small-bowel obstruction. The faeces sign is related to the chronicity of the obstruction. Since many portions of the bowel are not included on an isolated reformatted view, the transition zone may be confused with an adjacent structure. Therefore, reformatted views should not be evaluated alone. İnternal hernias were the most common underdiagnosed cause of SBO on MDCT. KEYWORDS Small bowel obstruction, multislice computed tomography, multislice computed tomography, brit ileus, adhesive tapes, transition zone, faeces sign