Türkiye'de sağlık sektörünün kalkınma sürecinde yeri ve önemi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2004

Thesis Language: Turkish

Student: MEDİNE BALSAK

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

GENEL BİLGİLER İsim ve Soyadı : Medine Balsak Anabilim Dalı : İktisat Programı : Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nurdan Aslan Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans - Haziran 2004 Anahtar Kelimeler : Sağlık Sektörü, Kalkınma Günümüzde sağlık hizmetleri ve sağlık sektörü, hemen hemen bütün ülkelerde, toplam ekonomi içinde önemli bir paya sahip bir sektör durumundadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak, diğer sektörlerden daha hızlı gelişen hizmet sektörleri içinde, sağlık hizmetlerinin payı da giderek yükselmektedir. Bu nedenle ekonomik bir faaliyet olarak da, sağlık hizmetlerinin önemi artmakta; bu sektöre yönelik ekonomik çalışmalar yoğunlaşmaktadır. Bir ülkenin sağlık düzeyiyle ilgili göstergeler, o ülkenin kalkınmışlık derecesini ortaya koyan veriler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Kalkınmışlığı yalnızca kişi başına düşen gelirle ölçmek ve ifade etmek yetersiz bir yaklaşımdır. Ortalama yaşam süresi ve bebek ölüm hızı gibi sağlıkla ilgili temel göstergelerin de göz önüne alınması gerekir, Bu göstergeler göz önüne alındığında, Türkiye'nin sağlık düzeyi geçmiş yıllara göre çok ciddi gelişme göstermemektedir.Bundan dolay, Türkiye'de sağlık sektörünün gelişmiş ülkelerin hayli gerisinde olduğu görülmektedir. GENERAL INFORMATION Name and Surname : Medine Balsak Major : Economics Program : Developmental Economy and Economic Growth Thesis Advisor : Prof. Dr. Nurdan Aslan Thesis Type and Date : Graduate Degree - June 2004 Keywords : Health Industry, Development SUMMARY In today's world, health services and the health industry have a significant share of the overall economy in almost every country. Depending on the development level of a country, the health service industry ranks high among the most rapidly increasing service industries and is increasing steadily day by day. The significance of health services as an economic entity is also increasing and therefore, economic studies about this field are more frequent. A country's health level indicators are important factors among the data representing the country's degree of development. Gauging and interpreting the development level simply on the basis of income per capita is an inaccurate approach. Basic indicators of health such as the average life expectancy and infant mortality rate must also be taken into consideration. When these indicators are considered, the health level in Turkey does not indicate a substantial development when compared with the previous years. Turkey's health sector, therefore, seems far behind the developed countries.