Analyze The Effects of Physical Activity Cards on 5th Grade Students


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Sport sciences, Physical Education and Sports Training, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Yonca ÖZTÜRK

Consultant: Ufuk Alpkaya

Abstract:

Araştırmanın amacı; 5. sınıflarda uygulanan Fiziksel Etkinlik kartlarının öğrencilerin beden eğitimi dersine olan tutumlarına, akademik motivasyonlarına ve uygulanan fiziksel aktivitelerden hoşlanma düzeylerine etkisini incelemektir.


Çalışmanın örneklemini İstanbul ili Ataşehir ilçesinde bulunan Emlak Konut Ortaokulunda okuyan rastlantısal yöntem ile seçilmiş 192 Kız, 219 erkek toplamda 408  5. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Katılımcılara kişisel bilgi formu, beden eğitimi dersi tutum, akademik motivasyon ve fiziksel aktiviteden hoşlanma ölçekleri uygulanmıştır. Çalışmada analizler için elde edilen anlamlılık düzeyleri, 0.05 olarak değerlendirilmiştir.

 

Öğrenciler kontrol ve deney grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. Araştırmada öğrencilerin 10 haftalık uygulamalardan önce ve sonrasında beden eğitimi dersine olan tutumları ve akademik motivasyonları belirlenmiştir. Ayrıca her bir  fiziksel etkinlik kartındaki uygulama ve müfredattaki her bir aktivite sonrası da fiziksel aktiviteden hoşlanma düzeyleri belirlenmiştir.

Uygulama öncesi ve sonrası değişkenler arası farkı belirlemek amacıyla bağımlı t testi uygulanmıştır. Yine katılımcıların fiziksel etkinlik sonrası ve normal ders sonrası fiziksel etkinlikten hoşlanma düzeylerinde etkili olup olmadığının karşılaştırılması Mann Whitney U testi ile yapılmıştır.

Yapılan analizlerde Fiziksel etkinlik grubu öğrencilerinin beden eğitimi dersine karşı olan tutumlarında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Kontrol grubu öğrencilerinin beden eğitimi dersine karşı tutumlarında da anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Ancak artış oranlarına göre bakıldığında fiziksel etkinlik grubu öğrencilerinin, kontrol grubun öğrencilerine göre beden eğitimi dersine karşı tutum ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür.

Fiziksel etkinlik grubu öğrencilerinin akademik motivasyonlarının ön-test ve son-test sonuçlarına bakıldığında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Kontrol grubu öğrencilerinin de akademik motivasyon sonuçlarına bakıldığında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Ancak yine artış oranlarına göre bakıldığında fiziksel etkinlik grubu öğrencilerinin, kontrol grubun öğrencilerine göre akademik motivasyon ortalama değerlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğrencilerin fiziksel etkinlik kartlarındaki aktivitelerden daha çok hoşlandıkları ve okul beden eğitimi dersi müfredatında olan aktiviteler ile fiziksel etkinlik kartlarındaki aktivitelerden keyif alma düzeyinde farklılık olduğu bulunmuştur (p<0,05).

 

Sonuç olarak fiziksel etkinlik kartlarının beden eğitimi ve spor dersine katkı sağladığı ve öğrencilerin derse katılımlarının daha aktif olduğu gözlemlenmiştir. Fiziksel aktivite kartları gibi farklı yöntemler, farklı ders işleme şekilleri öğrencilerin beden eğitimi dersine olan tutumlarını olumlu yönde değiştirdiğini, akademik motivasyonlarını arttırdığını, ve fiziksel etkinlik kartlarındaki aktivitelerden daha çok hoşlandıklarını söylenebiliriz.