Göç ve kültürel kimlik kavramlarının lif sanatındaki etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Fine Arts, Textile, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: SAGHAR DAEİRİ

Supervisor: İDİL AKBOSTANCI

Abstract:

GÖÇ VE KÜLTÜREL KİMLİK KAVRAMLARININ LİF SANATINDAKİ ETKİSİ Bu çalışmanın amacı lif sanatına ait veya tekstili merkez alan yapıtlar üzerinden sanatçıların göçe bağlı deneyimlerini incelemektir. 20.Yüzyılda yeni bir sanat alanı olarak ortaya çıkan lif sanatı, tekstil ve plastik sanatlarının etkileşimini yansıtan yapıtlarla kendini göstermektedir. Tekstil el sanatlarının resim sanatıyla yakın bağ kurduğu resimsel dokumalar (Tapestry’ler) lif sanatının gelişim sürecinde geleneksel estetiğini ve işlevini aşarak yeni bir ifade alanına dönüşmüştür. Sanayi Devrimi’nin getirdiği problemlerle işlev ve estetik açısından çözüm üretme amacında olan Bauhaus okulunda çağın sanat anlayışına paralel olarak gerçekleştirilen deneysel uygulamalar 1960’li yıllarından itibaren yeni bir sanat formu olarak ortaya çıkan lif sanatının oluşum sürecine önemli katkılar sağlamıştır. Çalışmanın genel akışı içinde lif sanatının oluşu sürecine genel olarak bakılırken, lif sanatçılarına, tekstil - sanat etkileşimine ve güncel sanata ait tekstil odaklı yapıtlara göç ve kültürel kimlik kavramları perspektifinden yaklaşılacaktır. Göç deneyimi olan lif sanatçıları ile göç deneyimini tekstil materyalleri üzerinden yapıtlarına yansıtan sanatçılar çalışmanın ana çerçevesini oluşmaktadır. Tekstilin taşıdığı anlam ve değerlerin perspektifinden göç, bellek, aidiyet, yeni yaşam alanı, diyaspora gibi konular sanatçılar ve yapıtları üzerinden ele alınmıştır. ABSTRACT THE IMPACT OF IMMIGRATION AND CULTURAL IDENTITY CONCEPTS IN FIBRE ART The purpose of this thesis is to determine the migration experience of the artist in reference to fibre art or textile. Fibre art that emerged in the 20th century as an art form manifests itself through the interaction of textile and Fine Arts. In the development process, which is a mixture of textile, handcraft and painting, tapestry has surpassed its traditional aesthetics and function transforming into a new means of expression. Bauhaus school sought to resolve the dilemma caused by the Industrial Revolution in terms of aesthetics and function. Hence, from 1960’s the experimental practices contributed substantially in the formation process of fibre art as a new form of art. İn the general course of this study we intend to look at fibre artists, textile-art interaction of contemporary textile-oriented pieces in a migration and cultural identity concept. Fibre artists with immigration experience and artists who reflect their migration experience through textile materials constitute the main frame of this piece. The topics such as migration, memory (recollection), sense of belonging and living space in relation to artists and their works are examined in a context of textile content and values.