Ervah-ı Name Pir Muhyiddin (1-30 yapraklar): giriş-metin-dizin-tıpkı basım


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: Mehmet Nebioğlu

Supervisor: GÜLŞEN SEYHAN ALIŞIK

Abstract:

Bu çalışma, Ervâh-nâme adlı eserin Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi’nde 845 numarada kayıtlı bulunan cildinin 1b-30b varakları üzerinde yapılmıştır. Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait olup Pîr Muhyiddin tarafından yazılmıştır. Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır: Giriş, Metin, Dizin ve Tıpkıbasım. Giriş bölümünde Pîr Muhyiddin hakkında bilgiler yer almaktadır. Ervâh-nâme ile ilgili bilgiler ve eserin imla ve dil özellikleri de yine bu bölümde verilmiştir. Metin bölümünde, eserin yukarıda belirtilen bölümünün transkripsiyonlu metni bulunmaktadır. Dizin bölümünde, transkripsiyonu yapılmış metinde yer alan tüm kelime ve kelime grupları verilmiş ve anlamlandırılmıştır. Tıpkıbasım bölümünde de metnin karşılaştırılmasını sağlama amacıyla çalışmaya konu olan bölümün tıpkıbasımı verilmiştir. ABSTRACT This study is based on the work named Ervâh-nâme which is located in Yapı Kredi Sermet Çifter Investigation Library and registered under the number 845 issues 1b-30b. It belongs to the Old Anatolian Turkish era which is written by Pîr Muhyiddin. This study has four sections: Introduction, Text, Index and Facsimile. In Introduction section it has background information about Pîr Muhyiddin. Besides, information about Ervâh-nâme and its grammar and puctionation characteristics of the work given in this section. In text section, it includes the above mentioned parts of the work with proper transcription. In index section, each word and word groups that have been transcribed in this study are provided with their meanings. Facsimile section includes the exact duplicate of the work to present a basis for text comparison.