Müzik öğretmeni adaylarına yönelik geliştirilen piyanoda deşifre öğretimi programının etkililiğinin sınanması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Fine Arts Education, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: MÜRVET NEVRA KÜPANA

Consultant: AYŞE SENA GÜRŞEN OTACIOĞLU

Abstract:

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARINA YÖNELİK GELİŞTİRİLEN PİYANODA DEŞİFRE ÖĞRETİMİ PROGRAMININ ETKİLİLİĞİNİN SINANMASI Bu araştırmada dizgeli eğitime dayalı olarak müzik öğretmeni adaylarına yönelik geliştirilen piyanoda deşifre öğretimi programının; müzik öğretmeni adaylarının piyanoda deşifreye yönelik bilgi düzeylerine, piyanoda deşifre becerilerine, müzikal algılama düzeylerine ve piyano dersine yönelik tutumlarına etkisinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda dizgeli eğitime dayalı olarak 10 haftayı kapsayan ve 10 üniteden oluşan piyanoda deşifre öğretimi programı hazırlanmıştır. Araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu (N=12) Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda 2010–2011 eğitim-öğretim yılında piyano eğitimine devam eden 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. “Kontrol gruplu öntest-sontest deseni” kullanılan araştırmada gruplar random yolu ile deney (n= 6) ve kontrol (n= 6) grubu olarak atanmıştır. Her iki grubun belirlenmesinde grupların özelliklerinin denk olmasına özen gösterilmiştir. Dizgeli eğitime dayalı hazırlanan piyanoda deşifre öğretimi programı deney grubuna uygulanırken, kontrol grubunda ise var olan normal süreçte eğitim-öğretime devam edilmiştir. Her iki gruba da deney öncesi ve sonrası ölçmeler yapılmıştır. Araştırmanın verilerini elde etmek amacıyla Başarı Testi, Gözlem Formu, Müzikal Algılama Ölçeği ve Piyano Dersi Tutum Ölçeği olmak üzere dört ölçme aracı kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesiyle elde edilen sonuçlarda deney grubunun uygulama süreci sonunda kontrol grubuna kıyasla bağımsız değişken düzeylerinde artış görülmüştür. Sonuç olarak dizgeli eğitime dayalı olarak müzik öğretmeni adaylarına yönelik geliştirilen piyanoda deşifre öğretimi programının klasik eğitime göre yapılan piyano eğitiminden daha etkili ve geliştirici olduğu deneysel olarak kanıtlanmıştır. Anahtar Sözcükler: Müzik Eğitimi, Piyano Eğitimi, Deşifre, Dizgeli Eğitim. ABSTRACT TESTING THE EFFECTIVENESS OF TEACHING PIANO SIGHT READING PROGRAM DEVELOPED FOR MUSIC TEACHER CANDIDATES The aim of this research is to test the effectiveness of teaching piano sight reading program developed for music teacher candidates which is based on systematic learning on music teacher candidates’ knowledge level for piano sight reading, sight reading skills at the piano, musical perception level, and attitude towards to the piano lesson. Teaching piano sight reading program which is based on systematic learning is prepared for this research. This program comprises ten units to be applied in ten weeks. The experimental method has been used for this research. Participants (N=12) in this research are third-year and fourth-year college students in piano performance majors during the 2010-2011 calendar year at the Department of Music education at Marmara University. The experimental method is modeled on the Pretest-Posttest Control Group Design; students are assigned to two categories: the experimental group (n=6) and the control group (n=6). Groups are randomly divided into two categories with equivalent skill levels. The developed program which was prepared for this research, is applied to the students in the experimental group whereas students in the control group keep following the regular curriculum. Moreover, pretests and posttests are applied to both groups. During the assessment process, four research tools are used: Achievement Test, Observation Form, Musical Perception Test and Piano Lesson Attitude Scale. As a result, students in the experimental group demonstrated considerable improvement in terms of knowledge level for piano sight reading, sight reading skills at the piano, musical perception level, and attitude towards to the piano lesson. In sum, it showed that the program, which is prepared for this research, outstandingly enhances music teacher candidates’ knowledge level for piano sight reading, sight reading skills at the piano, musical perception level, and attitude towards to the piano lesson compared to the music teacher candidates who are educated with traditional methods. Key words: Music Education, Piano Education, Sight Reading, Systematic Learning.