Etkinlik temelli öğretim yaklaşımlarının 8. sınıf öğrencilerinin doğrusal denklemler konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesi üzerine etkisinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Pınarcan İşçi

Consultant: ALİ RIZA KÜPCÜ

Abstract:

Bu çalışma etkinlik temelli öğretim yaklaşımlarının 8. sınıf öğrencilerinin doğrusal denklemler konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesi üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaca yönelik olarak resmi bir ortaokulun sekizinci sınıfında öğrenim görmekte olan öğrencilerle karma yöntem desenlerinden açıklayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Doğrusal denklemler ve eğim konusundaki olası kavram yanılgılarını giderebilmek için dört farklı grup oluşturulmuş; bu gruplardan üçü deney grubu biri kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda 89 öğrenci deney grubu, 28 öğrenci kontrol grubu olmak üzere toplam 117 öğrenci ile çalışma yürütülmüştür. Deney gruplarının her birine farklı öğretim yöntemi uygulanmıştır ve bu yöntemlerin öğrencilerdeki kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi incelemiştir. Uygulanan bu öğretim yöntemleri; çoklu temsillerle öğretim yöntemi, kavram karikatürleriyle öğretim yöntemi, dinamik geometri yazılımı GeoGebra destekli öğretim yöntemleridir. Kontrol grubuna ise düz anlatım öğretim yöntemine göre dersler işlenmiştir. Doğrusal denklemler ve eğim konusundaki olası kavram yanılgılarını giderebilmek için önce müfredata uygun olarak dersler işlenmiş daha sonra destekleyici ve tamamlayıcı eğitim olarak öğretim yöntemleri uygulanmıştır. Veri toplama araçları olarak araştırmacı tarafından hazırlanan Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Testi ve Doğrusal Denklemler Başarı Testi ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Ayrıca uygulama sonrası öğrencilerden uygulanan öğretim yöntemine dair görüşlerini alabilmek için görüş formu doldurmaları istenmiştir. Verilerin analizleri istatistiksel bir paket programına göre yapılmış ve tek yönlü ANOVA, bağımlı (ilişkili) örneklemler t- testi ve kovaryans analizi ANCOVA istatistiksel analizleri yapılmıştır. Sonuçlar mevcut kavram yanılgılarını giderebilmeye ve öğrenci akademik başarılarına etkisine göre değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda destekleyici ve tamamlayıcı öğretim olarak uygulanan dört öğretim yöntemi sonrasında doğrusal denklemler ve eğim konusuyla ilgili öğrenciler mevcut kavram yanılgılarını ön test sonucuna göre bir kısmını giderebilmiş ve öğrencilerin akademik başarılarında artış olmuştur. Gruplar arası değerlendirme sonuçlarına göre ise; dinamik geometri yazılımı GeoGebra destekli öğretim ile kavram karikatürleriyle öğretim yöntemlerinin kavram yanılgılarını giderebilmede daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrenci başarısını arttırmada dinamik geometri yazılımı GeoGebra destekli öğretim yönteminin diğer uygulanan yöntemlere göre daha etkili olduğu söylenebilir. Sonuç olarak; bu öğretim yöntemleri içerisinde doğrusal denklemler ve eğim konusuyla ilgili mevcut kavram yanılgılarını giderebilmede en etkili yöntemin dinamik geometri yazılımı GeoGebra destekli öğretim olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda etkinlik temelli öğretim yönteminin düz anlatım öğretim yöntemine göre etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca uygulanan öğretim yöntemine göre öğrenci görüşleri alınmaya çalışılmış ve bu görüşler sonucunda öğrencilerin rutin işlenen matematik dersine göre etkinlikle işlenen derslere karşı olumlu tavır sergiledikleri görülmüştür. -------------------- This study was conducted to investigate the effect of activity-based teaching approaches on overcoming 8th grade students' misconceptions about linear equations. For this purpose, descriptive sequential pattern of mixed method patterns was used with the students who are in the eighth grade of a formal secondary school. Four different groups were formed to overcome possible misconceptions about linear equations and slope; three of these groups were determined as experimental group and one as control group. In this context, a total of 117 students, 89 of whom were experimental group and 28 of which were control group, were studied. Different teaching methods were applied to each of the experimental groups and students were tried to overcome misconceptions. These teaching methods are; teaching method with multiple representations, teaching with concept cartoons, dynamic geometry software GeoGebra supported teaching methods. The control group was taught according to the direct teaching method. In order to overcome the possible misconceptions about linear equations and slope, first the lessons were taught in accordance with the curriculum and then the teaching methods were applied as supportive and complementary education. As a data collection tool, the Misconceptions Test and Linear Equations Achievement Test prepared by the researcher were applied as pre-test and post-test. In addition, students were asked to fill out an opinion form in order to get their opinions about the teaching method applied. Data were analyzed according to a statistical package program and one way ANOVA, paired-samples t-test and covariance analysis ANCOVA statistical analyzes were performed. The results were evaluated in order to overcome the current misconceptions and their effect on student academic achievement. As a result of the findings obtained, after the four teaching methods applied as supportive and complementary teaching, the students related to linear equations and slope were able to eliminate some of the misconceptions according to the pre-test results and there was an increase in the academic achievement of the students. According to the results of inter-group evaluation; With the help of the GeoGebra supported dynamic geometry software, it is concluded that the concept cartoons are more effective in eliminating misconceptions. In addition, it can be said that GeoGebra assisted teaching method, which is a dynamic geometry software, is more effective than other applied methods in increasing student success. As a result; It is concluded that the most effective method to eliminate the current misconceptions about linear equations and slope among these teaching methods is the dynamic geometry software GeoGebra supported teaching. In this context, it can be said that activity-based teaching method is more effective than direct teaching method. In addition, students' opinions were tried to be taken according to the applied teaching method, and as a result of these opinions, it was seen that the students showed positive attitude towards the lessons which were taught according to the routine mathematics course.