Üretim yöntemine göre amortisman uygulamasının Yeni Vergi Usul Kanunu yazım çalışmalarındaki uygulanabilirliği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: YUSUF BAHADIR KAVAS

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

Amortismanlar konusu, Türk Vergi Sistemi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türkiye Muhasebe Standartları ve Devlet Muhasebesi Kanunlarında geniş yer bulmaktadır. Finansal raporların sunduğu bilgilerden birisi de amortismanlardır. Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları’nın oluşumu amortisman konusunu etkilemiştir. Amortisman konusu, amortismana tabi duran varlıkların değerlemesindeki değişikliklerden, amortismanlarla ilgili kavramlardan ve amortisman hesaplamada kullanılan yöntemlerden etkilenmektedir. Ayrıca, işletmelerin karları ve vergilerinin hesaplanmasında amortisman tutarları önemlidir. Çalışmamızda, amortisman konusu özellikle de amortisman yöntemlerinden biri olan Üretim Miktarına Göre Amortisman Ayrılması yöntemi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartlarının izin vermiş olduğu amortisman ayırma yöntemleri uygulama örnekleri ile açıklanmıştır. Bu örneklerde oluşan farklılıklar açıklanmış ve değerlendirilmişti ABSTRACT The Turkey Tax System, Capital Markets Law, Turkey Accounting Standards and the Government Accounting Laws find their ways within the scope of depreciation. One of the informations presented by the financial reports is depreciation. The formation of International Financial Reporting Standands influenced the depreciation subject. The depreciation subject is effected from the valuation changes of tangible fixed assets which are subject to depreciation, the concepts related to amortizations, and the methods used to calculate amortization. Separately, business profits and taxes are important in the calculation of depreciation. In our study, Separation of Production Depreciation Method in particular, which is one of the concepts of depreciation has been detaily discussed. Tax Procedure Law and Turkey Accounting Standards that have given way to separation in depreciation methods are explained with practical examples. The differences in these examples are explained and evaluated.