Tarih eğitiminde minyatür kullanımının öğrenme üzerindeki etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Nazmiye Öğ

Co-Supervisor: ALİ YILMAZ, CEMİL ÖZTÜRK

Abstract:

Bu araştırma, birer tarihsel kanıt olarak minyatürlerin, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi Tarih konularının öğretiminde kullanılması sürecinde, öğrencilerin sergilemiş oldukları bilgi, beceri, tutum ve değere yönelik öğrenmelerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Karma modele göre tasarlanan bu araştırma aşağıdaki şu sorulara cevap aramaktadır: (1) Minyatürlerin Tarih derslerinde kullanımının öğrencilerin bilişsel öğrenmeleri üzerine etkisi nelerdir? (2) Minyatürlerin Tarih derslerinde kullanımının öğrencilerin düşünme becerileri üzerine etkisi nedir? (3) Minyatürlerin Tarih derslerinde kullanımının öğrencilerin tutum ve değer gelişimine katkısı nedir? Araştırmanın çalışma gurubu Pendik ilçesinde yer alan orta ekonomik düzeyde bir devlet okulunun 7. sınıfına devam eden 30 kişilik bir öğrenci gurubudur. Araştırmada nitel ve nicel veri toplama araçları bir arada kullanılmıştır. Öğrencilerin minyatüre ilişkin bilgi, tutum ve görüşlerini ortaya koyan iki farklı anket formu ile öğrencilerin sergilemiş oldukları düşünsel becerileri betimleyebilmek amacıyla da üç farklı etkinlik çalışması planlanmış ve uygulanmıştır. Ayrıca süreç boyunca, öğrenciler minyatürlerle yapılan bu etkinliklere ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtmaları için süreç boyunca ders günlükleri tutmuşlardır. Araştırmadan elde edilen veriler betimsel ve tematik analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir. Anketlerden elde edilen öğrenci görüşlerinin frekansları hesaplanmış, çalışma kağıtlarında ki öğrenci cevapları ise içerik bakımından temalara ayrılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar hem nitel hem de nicel olarak betimlenmiş ve sergilenmiştir. Bu araştırma sonucunda elde edilen bulgular ise şu şekildedir: Öğrenciler minyatürler aracılığıyla tarihsel bilgiler edinmiş ve derslerde edindikleri bilgileri ise yine bu süreçte pekiştirmişlerdir. Öğrenciler minyatürleri birer kanıt gibi kullanabilmiş ve bir tarihçi bakış açısıyla minyatüre yönelik çeşitli çıkarımlarda bulunabilmiştir. Bu süreçte öğrenciler başta tarihsel düşünme becerileri olmak üzere çeşitli düşünme becerileri sergilemişlerdir. Ayrıca minyatürlerle yapılan bu etkinlikler sürecince, öğrencilerin derse ve minyatüre olan tutumu olumlu yönde gelişmiş ve öğrencilerin milli değerleri ve kültürel mirasa duyarlılık değerleri pekişmiştir. -------------------- This research aims to describe the knowledge, skills, attitudes and value of the students who study at Social Studies of 7th grade through History lessons supported with miniatures. The research is organized as a mixed research which seeks answers to the following questions: (1) What are the impacts of the using of miniatures in History lessons on students' learning? (2) What are the impacts of the using miniatures in History lessons on students' thinking skills? (3) What is the contribution of the using of miniatures in History lessons to the students' attitude and value development? The research sample consists of a group of 30 students attending 7th grade of a public school which has middle economic level in Pendik which is a district of İstanbul in Turkey. Qualitative and quantitative data collection instruments were used together in the study. Three different classroom activities were planned and implemented in order to describe the intellectual skills of the students. Also, two questionnaires which show the knowledge, attitude and opinions of the students towards miniatures were applied. In addition, throughout the process, students kept diaries to reflect their feelings and thoughts about miniature and this implementation process. The data collected were analysed through descriptive and thematic analysis methods. The frequencies of the students' opinions showed on the questionnaires were calculated and the student answers written on study papers were analysed in terms of their content. The results were described and exhibited both qualitatively and quantitatively. As a result of this research, the findings are as follows: Students got new historical information via miniatures and reinforced their knowledge. Concurrently, they learnt miniature arts and got more information about those. Students were able to use miniatures as evidence and were found in various inferences with the point of view of a historian. In this process, students exhibited various thinking skills, especially historical thinking skills. In addition, the attitudes of the students towards the lesson and the miniatures were improved positively and the students' values about national values and cultural heritage were strengthened.