Analyse der markenpersönlichkeit im politik-marketing


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration Lectured (German), Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: German

Student: OZAN HAZIR

Supervisor: GÜLPINAR KELEMCİ

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Politik Pazarlama, Politikada Marka, Seçmen Davranışları, Marka Kişiliği, Parti Marka Kişiliği Boyutları POLİTİK PAZARLAMADA PARTİ MARKA KİŞİLİĞİ ANALİZİ Politik pazarlama uygulamaları çok partili sistem ve demokrasi ile ortaya çıkmıştır. Günümüzde partiler rakiplerine fark sağlamak ve seçmenlerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak adına politik pazarlama uygulamalarına sıklıkla başvurmaktadırlar. Ticari pazarlamada bulunan yoğun rekabet ve bunun getirisi olarak tüketicilerin maruz kaldığı bilgi kirliliği, yönetilen pazarlama çalışmalarının tüketiciler tarafından istenildiği gibi algılanmadığını göstermektedir. Marka kişiliği bu anlamda firmalara yardımcı olmaktadır. Politik sistemin yapısından dolayı seçmen oy verme sürecinde belirsizlikle ve risklerle karşı karşıyadır. Seçmenler oy verdiği partinin iktidara gelip gelmeyeceğini veya mecliste yer alıp almayacağını önceden bilmemektedirler. Politik pazarlamada marka kişiliği, diğer bir deyişle partilerin marka kişilikleri seçmenin karşılaştığı riskleri azaltmaktadır. Bu bilgiler ışığında bu çalışma üç aşamada ele alınmıştır. İlk olarak politik pazarlamanın özellikleri, politikada markalar ve bu kapsamda seçmen davranışları anlatılmıştır. Daha sonra marka kişiliği kavramı ve politikada marka kişiliğinin önemi ayrıntılı olarak ele alınmış ve son olarak Türkiye’deki parti marka kişiliği seçmen tarafındaki algısını ortaya koymak üzere yürütülen saha araştırmasının bulguları ortaya konulmuştur. Bulgular ile örnekleme ait ana kütlenin demografik özellikleri, Türkiye’deki parti marka kişilik boyutları, politikaya olan ilgi ile politik marka algısı arasındaki ilişki, politikaya olan ilgi ve politik marka kişiliği boyutları arasındaki ilişki ve parti tercihinin parti marka kişilik boyutlarına etkisi incelenmiştir. Key words : Political Marketing, Brands in Politics, Voter’s Behaviour, Brand Personality, Dimensions of Party Brand Personality ABSTRACT AN ANALYSE OF THE BRAND PERSONALITY IN POLITICAL MARKETING Political marketing practices have emerged with democracy and multiparty system. Nowadays, the parties are often referred political marketing practices in order to provide notice to competitors and to meet the needs of voters in the best way. The intense competition in commercial markets is causing overload information for consumers. This shows that managed marketing activities are not perceived as required by the consumer.In this sense, brand personality helped the companies. Due to the nature of the political system, voters are faced with uncertainty and risk in the process of voting. Voters don’t have certain information on whether the party they voted will come to power or will take place in parliament or not. Brand personality in political marketing, in other words party-brand personality, can reduce the risk faced by voters. In the light of this information, this study is covered in three sections. First, the characteristics of political marketing, brands in politics, and voter behaviours in this context are stated. Then the concept of brand personality and the importance of brand personality in politics are discussed in details. Finally, the results of the research have been revealed, which is conducted with the goal of finding perception of party brand personality in Turkey. Results are examined on following titles: demographic characteristics of the sample, party brand personality dimensions in Turkey, the relationship between political interest and the political brand perception, political interest and dimensions of political brand personality relationship, the effect of party preference to dimensions of political brand personality.