Investigation of bioprocess operational parameters for phenol removal from wastewater discharges by Halomonas sp. AAD12


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Department of Bioengineering (Eng), Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: English

Student: BURAK AYAN

Supervisor: Berna Sarıyar Akbulut

Abstract:

HALOMONAS SP. AAD12’NİN ATIK SULARDAN FENOL GİDERİMİNE YÖNELİK BİYOPROSES PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI Fenolik atıksu insanlar ve çevre için önemli bir sorundur. Mikrobiyal degredasyon ile fenol içeren atıksuları arıtabilmek de önemli bir yaklaşımdır. Bu çalışmada Türkiye’nin Ege Bölgesi’ndeki Çamaltı Tuzlası’ndan izole edilmiş olan ılımlı halofilik gram negatif bir bakteri olan Halomonas sp. AAD12'nin değişen fenol ve tuz konsantrasyonlarında ki adaptasyonu incelenmiştir. % 5 NaCl içeren modifiye Brown besi yerinde 200 ve 800 mg⋅L-1 fenol varlığında mikroorganizmalar kayda değer miktarda büyümüşlerdir. Fenol konsantrasyonu 1000 mg⋅L-1 yüksetilmesiyle hücre büyümesi inhibe olmuştur. NaCl konsantrasyonu % 10’a yükseltildiğinde ise mikroorganimazlar sadece 200 mg⋅L-1 fenol varlığında belirgin büyüme göstermişlerdir. Farklı büyüme evreleri ile çeşitli tuz ve fenol varlığında büyüyen hücreler tarafından sentezlenen başlıca ozmolitler (prolin, ektoin ve hidroksiektoin) NMR spektroskopisi ile tanımlanmış ve miktarları tayin edilmiştir. Önemli bir ozmolit olan prolin tüm büyüme safhalarında artan eğilim göstermiştir. Diğer taraftan ektoin sentezi ise tuz konsantrasyonu arttırıldığında tetiklenmiştir. Hücre duvarı yapısının mikroorganizmanın stres koşullarına adaptasyonu ile yakın ilişkisi olduğundan aynı koşullar altında mikroorganizmanın lipit profili de incelenmiştir. İTK analizi lipit ekstraktı içindeki fosfolipitlerin kardiyolipin ve fosfatidilgliserol olduğunu göstermiştir. Hücredeki temel yağ asitleri olarak bulunan palmitik asit ve stearik asit hücresel yağ asitlerinin 70 %'ini oluşturmaktadır. ABSTRACT INVESTIGATION OF BIOPROCESS OPERATIONAL PARAMETERS FOR PHENOL REMOVAL FROM WASTEWATER DISCHARGES BY HALOMONAS SP. AAD12 Phenolic wastewater is an emerging problem for the environment and human health. Treatment of such phenolic wastewater using microbial degradation is a novel approach. In this work, we have focused on the adaptation of the moderately halophilic, gram negative bacterium Halomonas sp. AAD12 to the presence of varying NaCl and phenol concentrations. There was significant cell growth in the presence of 200 and 800 mg⋅L-1 phenol in modified Brown medium supplemented with 5 % NaCl. Increasing phenol concentration to 1000 mg⋅L-1 inhibited cell growth. When NaCl concentration was raised to 10 %, cells could grow only in the presence of 200 mg⋅L-1 phenol. NMR spectroscopy was then used to identify the major osmolytes (proline, ectoine, and hydroxyectoine) synthesized by this microorganism under different salt and phenol concentrations in different phases of growth. One of the important osmolytes, proline showed an increasing trend in all conditions. On the other hand ectoine synthesis was triggered by an increase in salt concentration. Microbial adaptation to stress conditions is correlated with the cell wall structure; hence the lipid distribution of the microorganism under different conditions has been investigated. TLC analysis showed that among the phospholipids identified were cardiolipin and phosphatidylglycerol. Palmitic acid and stearic acid were the major saturated fatty acids that made up about 70 % of the total cellular fatty acids.