Michael Foucault’da tarih felsefesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: Sever Işık

Supervisor: ALİ DURUSOY

Abstract:

MICHEL FOUCAULT’DA TARİH FELSEFESİ Antik dönemde ortay konulan döngüsel tarih felsefesi orta Çağda yerini Hıristiyanlığın beraberinde getirdiği ilerleme merkezli tarih felsefesine bırakmıştır.Tarihsel eskatolojiler öngören ve insan bilincinde (öznede) temellenen bu tarih felsefesi, özellikle Hegel ve Marks tarafından yetkin bir hale getirildi. Realite tarafında doğrulanmayan bu tarih felsefesine karşı 20. yüzyılında kesintilerde temellenen yeni bir tarih felsefesi oluşturulmaya başlandı. Biz Michel Foucault’da arkeoloji ve Nietzscheci soy kütüğü yöntemini kullandığı eserlerinde, tarihteki epistemoloji kesintileri betimler, şeylerin bir özü olmadığını gösterir.Tarihteki kopuşları ortaya koymak için Foucault üç pozitiflik alanı seçer: dil, ekonomi, biyoloji. Tarihte süreksizliği vurgulayan Foucault, epistemolojik özne olan insanın ölümü ilan ederek tarih felsefesindeki hakikate ulaşma iddiasına son verir. Bu aynı zamanda onun antihümanizmininde temelidir. Genellikle, eserlerinde, Rönesans, Klasik ve modern adını verdiği üç dönem üzerine duran Foucault, bilimsel nesnellik, nedensellik, ve ilerleme düşüncesini yadsır. Tarihte durağan olan hiçbir olgu ve ilkenin olmadığını gösterir. Foucault bu düşüncelerini somut çalışmalarla ortaya koymuş ve tarih felsefesine yeni bir bakış getirmiştir. ABSTRACT THE PHILOSOPHY OF HİSTORY IN MICHEL FOUCAULT The circular philosophy of history which was forward in ancient age left his place to the lineer philosophy of history which came about with christianity. This philosophy of history which presuppoes historical and which has its base in human’s counscious in subject was made complete particulary by Hegel and Marks. İn opposition to that philosophy of history which was not conformed (verified) by reality, a new philosophy of history which has its base in discontiunity has began to be constructed in twenty century. Michel Foucault, who used the method of archeology end Nietzscheian geneology, describes epistemological discontiunity in the history and indicates that there is not any essence of things. In order to display the distinction in the history Foucault selects three field of positivity: language, economies, biology. Foucault, who emphasies the discontiunity in history, puts an end to the claim of attanins the reality in the philosophy of history by prononciafins the death of human who is the epistemological subject. This is olso the base of his antihumanism. Foucault who ussually consantrates on three age which he calls them as Ronesans, Classic and Modern, rejects scientific subjectivity, causality and thought of progress. He indicates that there is not any static fact and principle in history. Foucault, put forward his thoughts with contrat works and barrow a new perspective to the philosophy of history.