Siyasal iletişim bağlamında bir medya aracı olarak manipülasyon


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: Kadir Demirkol

Supervisor: EMEL POYRAZ

Abstract:

Geçmişten günümüze değin, birçok alanda bilgi birikiminin sağlanılması birçok değişimi ve dönüşümü beraberinde getirmiştir. Bu değişimler ve dönüşümler, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişle başlamış ve toplumların kültürel haritasının yeniden biçimlenmesini sağlamıştır. Aynı zamanda toplumların fiziksel ve demografik koşullarında teknolojik gelişimlerin de etkisiyle kaçınılmaz olarak ortaya çıkan kentleşme/şehirleşme olgusu hızlı bir biçimde kendini göstermiştir. Kuşkusuz bu değişimlere paralel olarak gelişim gösteren kitle iletişim araçları da süreç içerisinde kitlelerin bilgi ağını genişleterek dünyayı küçültmüş ve politik, ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda bütünleştirmeyi beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla bu süreçte ticarileşen medyanın etki alanı son derece geniş sınırlara ulaşmış ve siyasi, sosyal, ekonomi ve kültürel bir üretici olarak yeni kategoriler ve birtakım parametreler oluşturmuştur. Bu süreçte medyanın toplumlar üzerindeki bu etkisinin ayrımına varan ve kitleleri yönetme amacı taşıyan siyasal iktidarlar medyayı bir araç olarak görmesine neden olmuştur. Böylece siyasal iktidarlar, medyayı, kitleleri etkileme, değiştirme ve dönüştürme sürecinde manipülasyon aracına dönüştürmüştür. İşte bu çalışmada, siyasal iktidarın ticarileşen medya aracılığıyla birtakım sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel parametreleri kullanarak devamlılığının sağlanması hususunda kitleleri nasıl şekillendirdiği ve manipüle ettiği gerçeklikler/ihtimaller bağlamında ortaya konmaya çalışmıştır. Ayrıca, çalışmanın araştırma bölümünde teorik olarak işlenen konuların pratikteki eksikliklerini gidermeye ilişkin derinlemesine mülakat yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede akademisyen, siyasetçi ve gazetecilerin tecrübelerine ve görme biçimlerine başvurulmuştur. Bu isimler, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Kerim Alkin, Prof. Dr. Yahya Doğan ve İsmail Kahraman’dır. Anahtar Kelimeler: Kitle İletişimi, Medya, İktidar, Manipülasyon. ABSTRACT From past to present, there have been many changes and transformations by means of securing knowledge on many areas. Such changes and transformations started with the transmission from agricultural society to industrial society and reshaped the cultural map of societies. Besides, urbanization has also risen inevitably with the influence of technological developments under the physical and demographic conditions of societies. It is no doubt that mass communication tools which developed in parallel to such changes expanded the information network of societies and shrank the world, and brought about political, economical, cultural and social integration. Therefore, the area of influence of the media which was commercialized during this process reached quite large borders and created new categories and parameters as a political, social, economical and cultural producer. Within this context, the political power realized this influence of the media on societies and since it always aimed at governing masses, it started to consider the media as one of its tools. Thus, the media has become a manipulation tool for the political power in affecting, changing and transforming masses. This study attempts to reveal the way the political power reshapes and manipulates masses to ensure its continuity by using a number of social, political, economical and cultural parameters by means of the commercialized media. This reshaping and manipulation will be studied within the context of realities/possibilities. Moreover, in-depth interviews will be used for the practical implications of subjects which are studied theoretically in the research section of the study. Within this framework, experiences and views of academicians, politicians and journalists will be referred. These are Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Kerim Alkin, Prof. Dr. Yahya Doğan and İsmail Kahraman. Keywords: Mass Communication, Political Power, Media, Manipulation.