Hekimin sır saklama yükümlülüğü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Private Law, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: SİNEM KARASU

Consultant: SERAP HELVACI

Abstract:

GENEL BİLGİLER İsim ve Soyadı : Sinem Karasu Anabilim Dalı : Hukuk Program : Özel Hukuk Tez Danışmanı : Doç. Dr. Serap Helvacı Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans - Haziran 2005 Anahtar Kelimeler : Yükümlülük, Sır, Hekim HEKİMİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Hekimler mesleklerini yaptıkları sırada hasta hakkında edinmiş oldukları bilgileri saklamak zorundadırlar Bu husustaki yükümlülüklerine uymadıkları taktirde temel yasal düzenlemelerdeki yaptırımlarla karşılaşabilecekleri gibi meslek anlamdaki disiplin hükümlerinin öngördüğü yaptırımlar açısından da sorumlu tutulabileceklerdir. Hekimlerin mesleklerini yaptıkları sırada hasta hakkında edinmiş oldukları bilgileri saklamak hususundaki bu yükümlülüklerinin bir takım istisnaları da mevcuttur. Bunlar hastanın rızası, bir kanun hükmünün yerine getirilmesi, meşru müdafaa, yetkili makamın emrini icra bu anlamda tanıklık ve bilirkişilik vb. hususlar olabilir. Hekimler belirtilen bu durumlarda hasta hakkında açıklamada bulunurlarsa sır saklama yükümlülüğünü ihlal etmiş sayılmazlar. Netice itibariyle hasta hakkındaki bilginin saklanması hekimler için sağlık alanındaki temel yükümlülüklerden biridir. GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname : Sinem Karasu Field : Law Programme : Private Law Supervisor : Assoc. Prof. Serap Helvacı Degree Awarded and Date : Master - June 2005 Keywords : Obligation, Secret, Doctor ABSTRACT THE OBLİGATION FOR THE DOCTORS TO KEEP THE İNFORMATIONS OF THE PATİENT AS A SECRET The doctors has got an obligation that they keep the informations as a secret which they learn while they are doing their jobs. İf they don't, they face some of the law and professional sanctions. It's a kind of main rule but it has also got some acceptions like patients consent, put a law decision into practise, put government orders into practise( witnessing, consultative authority), self defence etc. that let the doctor leave from this main rule . There is no difference for the doctors between learning the information because of their occupation or learning it by the help of the patient. As a result the confidentiality of the patients are one of the main and important subject in health.