Reaktif güç kompanzasyonu ve simülasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Vocational School of Technical Sciences, Electronics and Automation, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: ERCAN KOCABAŞ

Consultant: ADNAN KAKİLLİ

Abstract:

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE SİMÜLASYONU Sanayide kalkınmanın en önemli maddesi elektrik enerjisidir. Üretilen enerjinin %62.4’lük büyük bir kısmı sanayi sektöründe tüketilmektedir. Elektrik enerjisine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu artışı karşılayabilmek için elektrik santralleri kurmak gerekmektedir. Ancak teknik ve ekonomik nedenlerden dolayı bunun kısa sürede gerçekleştirilmesi çok zordur. Mevcut tesislerle ihtiyacı karşılayabilmek maksadı ile bazı idari ve teknik tedbirlere başvurulur. Bu tedbirlerden birincisi yaz saati uygulaması ve ikincisi, enerji ihtiyacının büyük olduğu zamanlarında sarfiyatı azaltmak için yüksek tarife uygulamaktır. Üçüncü ve önemli tedbir de Reaktif Güç Kompanzasyonudur. Kompanzasyon çeşitli yollarla reaktif güç faktörü Cos' yi yükseltmekle yapılmaktadır Elektrik enerji sistemlerinde verimliliği arttırmanın ve enerji tasarrufunu sağlamanın en etkin önlemlerinden biri "Reaktif Güç Kompanzasyonu" dur. Ülkemizde ve dünyada sayısı gün geçtikçe artan enerji dağıtım tesisleri, mevcut kumanda ve enerji izleme sistemlerindeki süreçlerde ortaya çıkan zorluklar, bazı değişimleri gündeme getirmiştir. Bir devreyi pratik hale geçirmeden önce, bu devrenin çeşitli analiz yöntemleriyle veya bilgisayar programlarıyla incelenmesi emek, zaman ve masraf gibi birçok açıdan yararlar sağlamaktadır. Bu Tezde reaktif güç kompanzasyonunun gerekliliği, matematiksel esasları, modern röleler ve işlevleri anlatıldı. Kompanzasyon tesisleri ve matematiksel ifadeler örnek bir kompanzasyon devresinde gösterildi. Bilim ve teknolojideki gelişmeler günlük hayatta kullandığımız bir çok cihazın daha kullanışlı, genel amaçlı ve hızlı olmasını gerektirmektedir. Kullanılacak röle, kademe, kondansatör gruplarının belirlenmesi, hesaplamaların, çalışma şeklinin devre üzerinde gösterilmesi; öğrenciyi konuya motive etmiş, işletmeyi zaman ve üretimin sürekliliği bakımından korumuştur. ABSTRACT REACTIVE POWER COMPENSATION AND SIMULATION The most important thing of developing in industry is electrical energy. Bıg part more than %62.4 of produced electrical power is consumed by industrial area sector. The necessary for electrical power is increasing day by day. To convert these requirements, Electrical power centrals must be established. On the other hand, it is too difficult make a reality cause of economical and technical reasons in short times. To convert for energy requirement, takes some management and technical measures with present institutions. First of these precaution is application summer time even if second one application high price for energy saving when it consumed too much. Third way and important precaution way is reactive power compensation. Compensation can put into practice in different way by increased reactive power factor Cos j. One of the best effective precautions is reactive power compensation in electrical energy systems for getting more productivity and preservation of energy. By the time, increasing count of energy distribution institutions in our country and in the world have been showing some changing in process of discovering difficulties at available command and energy following systems. In the thesis, necessity about reactive power compensation, mathematical principles, modern relay and their functions are explained it. Compensation institutions and mathematical expression are showed on an example compensation circuits it. Improvement in science and technology, too necessitate lot of apparatus more useful, using for general main and quickly that we use in daily life. İn thesis otomatic reactive power compensation simulatıon are done. The relays in use, steps, to fixing capacitor groups, counting and showing work diagrams on the circuits are done. In this simulatıon program increment the student’s motivating will preserve against institution expense and loss of time.