Süleyman Nahîfî’nin Zuhrü’l-âhire adlı eseri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: Gıyasettin Ateş

Supervisor: AHMET KARATAŞ

Abstract:

Çalışmamızın konusu şâir Süleyman Nahîfî’nin Zuhrü’l-âhire adlı manzum akÀidnâme türündeki eseridir. Didaktik bir eser olan Zuhrü’l-âhire’de imanın altı şartı anlatılmakla beraber ağırlıklı olarak Allah’ın birliği ve Kur’ân’ın mahlûk olmadığı konusu üzerinde durulmaktadır. Eserin bilinen yazma nüshalarının ikisi Süleymaniye Kütüphanesinde biri de Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde bulunmaktadır. Çalışmamızda bu kütüphanelerde bulunan yazma nüshalar incelenerek edisyon kritikli metin oluşturulmuştur. Tezimizin giriş bölümünde akÀidnâmelerin İslâmî Türk edebiyatındaki yeri hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümünde Süleyman Nahîfî’nin hayatı ve eserleri ele alınmış, ikinci bölümde Zuhrü’l-âhire’nin muhteva ve şekil özellikleri incelenmiş, üçüncü bölümde ise eserin karşılaştırmalı ve transkripsonlu metni sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Süleyman Nahîfî, Zuhrü’l-âhire, AkÀidname ABSTRACT This dissertation examines the work of poet Süleyman Nahîfî’s Zuhrü’l-âhire; an akÀid-nâme; a religious literary genre referring to İslamic covenant written in verse. Along with describing six conditions of the testimony of faith, didactical work Zuhrü’l-âhire draws immenselyon such themes as the doctrine of the oneness of God and the fact that Qur’an is not a living being. Two rare manuscript copies of the work are stored in Süleymaniye library an done copy is stored in Topkapı Palace Museum, respectively. In our study, these manuscripts have been thoroughly chapter of our dissertation presents a general information on the works of akÀidname as a literary genre and the role it plays in the İslamic Turkish works of literature. Süleyman Nahîfî’s biography and literary works have been discussed in the fırst part. The content and morphology of his work Zuhrü’l-âhire, has been examined in the second part. Finally, a comparative text has been provided in the third part. Keywords: Süleyman Nahîfî, Zuhrü’l-âhire, AkÀidnâme