Kurumsal sosyal sorumluluk ve marka imajı ilişkisi ve bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Ayşegül Altuncu

Supervisor: Mehmet Emin Okur

Abstract:

Günümüz toplumsal pazarlama anlayışına geçiş ile birlikte, firmaların uyguladıkları kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) faaliyetleri önem kazanmaya başlamıştır. Sadece kâr amacı gütmeyen ve bunun bir adım ötesine geçerek, toplumdan aldığını topluma geri veren bir anlayışla topluma değer katan işletmeler, aynı zamanda marka imajına da katkıda bulunmuşlardır. Çalışma genel olarak, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ile marka imajı arasındaki olumlu ilişki önermesi çerçevesinde incelenmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışma ise, Türkiye’deki GSM operatörü markalarının görme engelli bireylere yönelik yapmış oldukları KSS faaliyetlerinin marka imajına ne ölçüde katkıda bulunduğunun ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın ilk üç bölümünde araştırmaya kaynak oluşturacak ve kavramlar arasında ilişki kurmayı sağlayacak akademik çalışmalar incelenmiştir. Dördüncü bölümde kavramların birbirleriyle olan ilişkisine değinilmiş, beşinci bölümde ise ölçek çalışmasından elde edilen bulgulara dayanan sonuçlara yer verilmiştir. Çalışmada, Türkiye’deki GSM operatörü markalarının görme engelli bireylere yönelik yapmış oldukları KSS faaliyetlerinin görme engelli bireyler nezdinde değerlendirilmesine yönelik bulgular ile bu KSS faaliyetlerinin marka imajına ne derecede katkıda bulunduğunu ortaya koyacak bulgular yer almaktadır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular sayesinde, kurumsal sosyal sorumluluk ile marka imajı arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. -------------------- Corporate Social Responsibility (CSR) operations started gaining weight as marketing world evolved to social marketing. Corporations with a view and objective of not only making profit but having good intentions of giving back to society strengthened their brand images. This study, hereby, is examined under the hypothesis of a positive relationship between corporate social responsibility operations and brand image. It is conducted to determine how much corporate social responsibility projects of Turkish GSM operators geared for visually impaired influence their brand images. In the first three sections, academic studies are analyzed to be reference to and create a relationship between concepts. Correlation of concepts are studied under section four and in section five, results from the research study are outlined. This paper also outlines the findings from a research of the impact of corporate social responsibility projects of Turkish GSM operators on visually impaired and how it affects their brand image. In conclusion, under the light of findings, there is a positive correalation between corporate social responsibility projects and brand image.