Halit Ziya Uşaklıgil’in “Kırk Yıl” adlı eserinde eğitsel iletiler


Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Semra Durdu

Consultant: ASUMAN AHMED ABDO SHABAN

Abstract:

Bu araştırmada, Halit Ziya Uşaklıgil’in Kırk Yıl adlı eserindeki eğitsel iletileri belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel teknik kullanılarak yapılan içerik analizi yöntemiyle aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1. Halit Ziya Uşaklıgil kimdir? 2. Kırk Yıl adlı eserin anı türü içindeki mahiyeti nedir? 3. Eğitsel ileti ifadesiyle ne anlatılmaktadır? 4. Anı türü eğitsel iletilerin etkili bir şekilde verilmesi için tercih edilebilecek bir tür özelliğinde midir? 5. Anı türünde yazılan Kırk Yıl adlı eserdeki metinler, Türkçe ders kitaplarında nasıl verilebilir? Araştırmanın inceleme nesnesi, Halit Ziya Uşaklıgil’in Kırk Yıl adlı eseridir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak incelenen eser taranmış ve iletiler tespit edilerek fişlenmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerle ilgili içerik analizi yapılarak elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular şunlardır: Kişisel Gelişimi Destekleyen Eğitsel İletiler (526), Toplumsal Gelişimi Destekleyen Eğitsel İletiler (108), Ahlaki Gelişimi Destekleyen Eğitsel İletiler (21), Dini Gelişimi Destekleyen Eğitsel İletiler (53), Ekonomik Gelişimi Destekleyen Eğitsel İletiler (2), Ulusal Düşüncenin Gelişimini Destekleyen İletiler (41), Evrensel Düşüncenin Gelişimini Destekleyen Eğitsel İletiler (3), Öteki Eğitsel İletiler (3) olarak tespit edilmiştir. Toplamda incelenen eserde 757 eğitsel ileti tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen sayı ve çeşitliliğin çok olması bu eserin eğitsel ileti yönüyle zengin olduğunu göstermektedir. -------------------- In this research, it is aimed to determine the educational messages of Halit Ziya Uşaklıgil in his Kırk Yıl. In the research, the following questions were asked with the content analysis method using descriptive technique: 1. Who is Halit Ziya Uşaklıgil? 2. What is the nature of the work called Forty Years? 3. What is the meaning of educational message? 4. Is the type of memory the kind of feature that can be preferred for effective delivery of educational messages? 5. How can the texts in the text named ders Kırk Yıl? Be written in Turkish textbooks? The object of the study is Halit Ziya Uşaklıgil's Kırk Yıl. In the research, the study was scanned using the qualitative research method and the messages were identified and recorded. The data obtained from the research were interpreted by using content analysis. The findings of the research are: Educational Messages Supporting Personal Development (526), Educational Messages Supporting Social Development (108), Educational Messages Supporting Moral Development (21), Educational Messages Supporting Religious Development (53), Educational Messages Supporting Economic Development (2) The messages supporting the development of national thought (41), educational messages supporting the development of universal thought (3), and other educational messages (3). A total of 757 educational messages were identified in the study. The number and variety obtained as a result of the research shows that this work is rich in educational communication.