Türkiye'de tarım politikaları ve bir örgütlenme modeli olarak kooperatifçilik


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Merve Şafak

Consultant: ŞULE DALDAL

Abstract:

Ülkelerde uygulanan tarım politikaları dünyada uygulanan makro ekonomik modelin bir parçasıdır. Türkiye’de uygulanan tarım politikaları da dünyada değişen ekonomi politikalarına bağımlı olarak değişiklik göstermektedir. Dünya’ da 1971 yılı sonrası uygulanmaya başlayan neoliberal ekonomi politikalarının Türkiye ekonomisi ve tarım politikalarında doğrudan sonuçları olmuştur. Bu tezde ilkin Türkiye’de Cumhuriyet döneminden günümüze kadar uygulanan tarım politikaları ortaya konulmuştur. 1980 sonrası hayata geçen neoliberal politikalar ile bu politikaların uygulayıcıları olan Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu gibi kuruluşların Türkiye tarımı üzerinde yarattıkları etkiler incelenmiştir. Her ne kadar dünyada makro ekonomik model olarak neoliberal politikalar uygulanmış olsa da özellikle bazı bölgelerde örneğin AB ülkelerinde neoliberal politikalarla doğrudan uyuşmayan destekleyici politikaların uygulandığına tanık olunmuştur. Tarım politikalarındaki bu farklılıklar içerisinde özellikle gelişmiş ülkelerin tarımda gelişme açısından kooperatiflere özel bir önem verdiği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda çalışmada Türkiye’de tarımın geliştirilmesi açısından Türkiye’de ve Dünya’da kooperatifçilik modeli incelenecektir. -------------------- Agricultural policies implemented in countries are part of the macroeconomic model applied in the world. Agricultural policies applied in Turkey also depends on the changing economic policies in the world. The neoliberal economic policy that has been implemented in the world after 1971 has been the direct results of Turkey's economy and agricultural policy. This thesis studied agricultural policies applied from the republican period in Turkey until today and impact of the neoliberal policies on Turkey’s agriculture which are implemented after 1980’s and their implementers such as World Bank, International Monetary Fund. Although neoliberal policies have been implemented as a macroeconomic model in the world, it has been observed that supportive policies are applied in some regions, for example in EU countries, which do not directly correspond to the neoliberal policies. Among these differences in agricultural policies, it is revealed that especially developed countries attach importance to cooperatives in terms of organization in agricultural policies. In this context, this study examines the cooperative models in Turkey and the world in terms of developing agriculture in Turkey.