Ebu’l-A’la El-Mevdudî ve Seyyid Kutub’a göre siyasal içerikli ayetlerin tefsiri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Kövser Tağıyev

Supervisor: ÖMER ÇELİK

Abstract:

EBU'L-A'LA EL-MEVDUDÎ VE SEYYİD KUTUB'A GÖRE SİYASAL İÇERİKLİ AYETLERİN TEFSİRİ olarak Mevdudî ve Seyyid Kutub'tın siyasal ve toplumsal içerikli ayetlere ilişkin yorumları ve bunlara sebep olan tarihî arkaplaru ortaya koymayı amaçlayan tez, giriş ve iki bölümden müteşekkildir. Giriş bölümünde siyaset kavramı üzerinde durularak onun sözlük ve ıstılahı çerçevesi tartışıldıktan sonra siyasetin tefsirle olan ilişkisi ve şimdiki anlamıyla siyasî tefsirin oluşumu konusuna vurgu yapılmıştır. Birinci bölümde müelliflerin yaşadıkları dönemin siyasî ve toplumsal şartları ve onların siyasî faaliyetleri gözönünde bulundurulmak suretiyle müelliflerin siyasî düşüncelerinin arkaplaru hakkında kanaat oluşturulmaya çalışılmıştır. Tezin ikinci bölümünde ise müelliflerin tefsirleri ele alınarak yönetim ve uluslararası ilişkiler bağlamında bazı önemli kavramlar, müelliflerin o konudaki ayeüere ilişkin yapmış olduğu yorumlar vasıtasıyla izaha çalışılmıştır. Ulaşılan sonuçlar netice kısmında değerlmdirmeye tabi tutulmuştur. Anahtar kelimeler: Mevdudî, Seyyid Kutub, Tefsir, Siyaset. ABSTRACT THE INTERPRETATION OF THE QUR'ANIC VERSES OF POLITICAL CONTENTS IN THE COMMENTARIES OF ABITL-ATLA AL MAWDUDI AND SAYYiD QUTB Supervisor: Jury: Shortly, the thesis - has been intended to introduce the interpretations of verses of political and social contents in the commentaries of Abuvl-A"la Al Mawdudi and Sayyid Qutb and the historical background that caused these events - consists of an Introduction and two chapters. It has been discussed the concept of "politics", its denotation and emphasized topics about the relation between politics and tafseer. (Quranic interpretation) and formation of political tafseer in modern life in introductory chapter. Furthermore, it has been taken into account these two authors' political activities and political and social conditions of period when they lived. And it has been tried to form an opinion about their background of political thoughts in chapter one. It has been tried to explain some important conceptions - in the context of administration and international relations - by these authors' commentaries related to the verses about this topic in chapter two. Finally, the results have been enlightened in conclusion. Key Words: Mawdudi, Sayyid Qutb, Qur'anic interpretation, Politics.