Çok taraflı yatırım anlaşması(MAI) ve Türkiye'nin çekinceleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: SABANUR DEMİRİZ

Consultant: CENGİZ BAHÇEKAPILI

Abstract:

Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (MAI) ve Türkiye’nin Çekinceleri Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (MAI) yabancı sermaye yatırımları önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan, anlaşmaya taraf ülkelerin yerli ve yabancı yatırımcılara eşit şekilde muamele etmesini sağlamaya çalışan bir anlaşmadır. Müzakere süreci 1995 yılında OECD’de başlayan anlaşma, bir dönem DTÖ gündemine taşınmış, fakat burada da neticelenememiş ve imzalanamamıştır. OECD Yatırım Komitesi yatırım konusunda yapılacak anlaşma ile ilgili çalışmalara hala devam etmektedir. Türkiye bu anlaşmaya taraftar olan ülkelerden biridir. Çünkü anlaşmada yer alan maddelerin anlaşma tarafı ülkelere yabancı sermaye yatırımlarını arttıracağını kabul etmektedir. Buna rağmen Türkiye mevcut yasaları ve politikalarıyla uyuşmadığı gerekçesiyle anlaşmaya dair bazı çekinceler sunmuştur. Sayısı yaklaşık 30 adet olan çekinceler, Türkiye tarafından OECD Konseyi’ne iletilmiştir. Ekonomilere olası etkileri hakkında pek çok tartışma yapılmakta olan MAI’nin gerçek etkileri ancak imzalandığı ve uygulamaya konulduğu takdirde ortaya çıkacaktır. GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname : Sabanur Demiriz Field : Economics Programme : International Economics Supervisor : Assistant Professor Cengiz Bahçekapılı Degree Awarded and Date : Master – 2006 Keywords : Foreign Capital Investments, International Agreements ABSTRACT Multilateral Agreement on Investment (MAI) and Reservations of Turkey Multilateral Agreement on Investment (MAI) aims to increase foreign capital investments between the countries. It forces the countries to make the same procedure for domestic and foreign investors. The negotiations about the agreement had started in OECD in 1995 and continued in World Trade Organization for a while. But due to some disagreements between countries, the agreement could not be signed until today. OECD Investment Committee still works on the agreement and tries to give a form to agreement that all countries will accept. Turkey is one of the countries that supports MAI. Because Turkey believes that this agreement will certainly increase the foreign capital investments. However Turkey presented approximately 30 reservations about a few articles of the agreement. These reservations were presented due to existing laws and policy in Turkey. Even if there are a lot of discussions about the possible effects of MAI, we will just be able to see the results of MAI if the agreement is signed and starts to practice between countries.