Global krizler sürecinde bankacılık sektöründe iç denetim sisteminin önemi ve Türkiye uygulaması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: MAHMUT TAHA EROĞLU

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Bankacılık Sektöründe Denetim, İç Denetim, İç Kontrol GLOBAL KRİZLER SÜRECİNDE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI Son yıllarda hızlanan uluslar arası para ve finans piyasalarındaki serbestleşme hareketi ile birlikte finansal sistemi etkileyen risklerin önemi ve boyutu da artmıştır. Küreselleşme eğiliminin de gelişmesi ile birlikte bu risklerin yol açtığı ekonomik krizlerin yayılma etkisi de hızla artmaya başlamıştır. Özellikle bankacılık ve finans sektörünü derinden etkileyen bu krizler, sektörü büyük ölçüde tehdit eder duruma gelmiş, banka iflasları ve konsolidasyonları hız kazanmıştır. İşte bu global krizler ortamında bankaların güven ve istikrarının, sürdürülebilir karlılık ve büyüme ortamlarının, yatırımcılar ve piyasalar nezdinde olan güvenilirliklerinin devamının sağlanmasına ve korunmasına yönelik denetim sistemlerinin kurulmasının gerekliliği anlaşılmıştır. Türkiye’de de bankacılık sektöründe yıllardır yaşanan krizler ve ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelerin etkisiyle sektör ağır yara aldı ve sektörde birçok banka kriz sonrası oluşan yeni duruma uyum sağlayamadığı için tasfiye oldu. Bütün bu yaşananların sonucu olarak Türkiye’de de bankacılık sektöründe yoğun bir denetimin gerekliliği anlaşılmış ve 2000’li yılların başından itibaren bankacılık sektöründe yeniden düzenlemeye gidilmiş, mevzuat yenilenmiş, bankacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetiminin tek çatı altında toplanması için BDDK kurularak denetimdeki karmaşık yapı giderilmiş ve bankaların yapısı içinde iç denetim sistemi oluşturulmaya başlanmıştır. Bu çalışma ile global krizler sürecinde önemi artan denetimin Türk bankacılık sektöründeki uygulamasının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda iç denetim ve iç kontrol kavramları açıklanmış, mevzuattaki uygulamalardan bahsedilmiş, bankacılık denetimindeki uluslar arası standartlar anlatılmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, Türk bankacılık sektörünün kurmuş olduğu sağlam denetim yapısı sayesinde global krizler sürecinden en az hasarla çıkmış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Keywords : Auditing in Banking Sector, Internal Audit, Internal Control ABSTRACT IN THE PROCESS OF GLOBAL CRISES THE IMPORTANCE OF INTERNAL AUDIT SYSTEM IN BANKING SECTOR AND ITS APPLICATİON IN TURKEY In recent years, the importance and extent of risks that affect financial system has increased with accelerating liberalization movements in international fund and financial markets. With the development of the globalization trend, the spreading effects of ecocomic crises caused by those risks have been increased. As a result of those crises, especially banking sector has been under threat and bankruptcies increased. In this global crises environment the requirement of substantial auditing systems has been understood to provide confidence and stability, sustainable growth and profit, protecting confidence in care of investors and markets. The banking sector in Turkey has severely damaged and lots of banks had gone to bankrupt because of crises experienced and negative developments in Turkish economy. As a result of this, the requirement of substantial auditing systems has been understood in Turkish banking sector and in the first years of 2000, whole banking system was rearranged, banking legislation was renewed and to collect regulation and supervisory of sector in one hand BRSA has been established. By establishing BRSA, complexitiy of supervisory has been removed and with the encouragement of BRSA internal audit systems have been started to implement in banks. This study aims to analyze the internal audit systems in Turkish banking sector whose importance has been started to increase in the process global crises. At this aim, the concepts of internal audit and internal control are explained, practises in legislations are described and the international standards in bank auditings are exposed. As a conclusion of this study, it has been determined that the Turkish banking sector had the minimum damage in the process of global crises thanks to its substantial auditing system which was established after 2000.