Yazma destekli argümantasyon uygulamalarının 7.sınıf öğrencilerinin yazma öz yeterliklerine, yaratıcı yazmalarına ve kavram öğrenmelerine etkisinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Department Of Mathematics And Science Education, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: FATMA BETÜL UC

Consultant: Elif Benzer

Abstract:

ÖZET Bilim öğrenmede dilin ve yazmanın önemi oldukça büyüktür. Argümantasyon bir bilimsel tartışma eylemi olduğu için içerisinde hem bilimsel dili hem de bilimsel yazmayı barındırır. Bireyler günlük konuşma dilini yazıya aktarırken bile yeri geldiğinde zorlanmaktadırlar. Bu anlamda düşünüldüğünde bilimsel bir tartışmayı yazılı bir bilimsel metne dönüştürürken daha fazla güçlük çekme ihtimalleri vardır. Bu nedenden dolayı öğrencilerin yapmış oldukları bilimsel tartışmaları bir rapor haline getirirken yazma becerilerinin de iyi olması gerekmektedir. Peki argümantasyon sürecinde yazmanın temel özelliklerine dikkat edilerek oluşturulan argümanların yazmanın çeşitli alanlarına etkisi nasıldır? Fen bilimlerinde kullanılan argümantasyonun ortaokul öğrencilerinin yaratıcı yazma becerisi ve yazma öz yeterliğine etkisinin araştırıldığı çalışmalara rastlanmamasından da hareketle bu çalışma planlanmıştır. Bu araştırmada 7.sınıf fen bilimleri dersine ait “Kuvvet ve Enerji” ünitesinde yazma destekli argümantasyon uygulamalarının öğrencilerin yazma öz yeterliklerine, yaratıcı yazmalarına ve kavram öğrenmelerine etkisi incelenmiştir. Araştırmada karma yöntemlerden açımlayıcı sıralı desen modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı bir ortaokulda öğrenim gören 27 deney, 27 kontrol grubu olmak üzere toplam 54 öğrenci oluşturmaktadır. Kontrol grubu öğrencilerine dersler mevcut öğretim programında yer alan öğretim yöntemleri ile işlenirken deney grubu öğrencilerine dersler araştırmacı tarafından hazırlanan beş farklı yazma destekli argümantasyon uygulamaları ile yürütülmüştür. Araştırma yedi hafta sürmüş ve dersler araştırmacı tarafından yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan “Yazma Öz Yeterlikleri Ölçeği”, “Yaratıcı Yazma Ürünlerini Değerlendirme Ölçeği” ve “Kavram Öğrenme Testi” ölçme araçları hem deney hem de kontrol grubuna uygulanmıştır. Bu ölçeklerin yanı sıra deney grubu öğrencilerinin argüman oluşturma seviyelerini belirlemek adına “Argüman Raporu Değerlendirme Rubriği” kullanılmıştır. Aynı zamanda deney grubu öğrencilerinin yazma etkinlikleri ile yürütülen argümantasyon uygulamaları hakkındaki görüşlerini almak adına “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerle ilgili yapılan analizlerde denklik sağlamak amacıyla uygulama öncesinde deney ve kontrol grubu öğrencilerine yazma öz yeterliği ölçeği, kavram öğrenme testi ön test olarak uygulanmış, yaratıcı yazmalarını belirlemek adına bilimsel hikaye yazdırılmış ve bu hikayeler yaratıcı yazma ürünlerini değerlendirme ölçeği ile ön test olarak değerlendirilmiştir. Uygulama sonunda ise her iki gruba aynı testler uygulanmıştır. Öğrencilerin yazma öz yeterlikleri ve yaratıcı yazma becerilerine yönelik uygulanan ölçeklerden elde edilen veriler SPSS- 25 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Argüman raporu değerlendirme rubriği, kavram testi ve uygulama sonunda öğrencilerin görüşlerini değerlendirmek için kullanılan görüşme formu ise nitel yöntemlerle değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda araştırmada ulaşılan sonuçlar şunlardır: Yazma destekli argümantasyon uygulamalarının ve mevcut program dahilinde yürütülen etkinliklerin sonrasında yedinci sınıf öğrencilerinin yazma öz yeterlikleri arasında anlamlı fark bulunmamış, yaratıcı yazmalarında ise anlamlı bir fark bulunmuştur. Kavram öğrenme düzeylerinin ise deney grubunda “yanlış kavram”dan “kısmen anlama”ya yükseldiği, kontrol grubu öğrencilerinin ise hafif bir artış olmakla birlikte “yanlış kavram” düzeyinde kaldığı görülmüştür. Deney grubu öğrencilerinin hazırladıkları argümantasyon raporları değerlendirmesi sonucunda ise genellikle etkinlikler boyunca her bir bölümde artış görülmüş, genel olarak raporların bütününde ilk etkinlikten son etkinliğe doğru genel ortalama puanlarının arttığı görülmüştür. Deney grubu öğrencilerinin yazma destekli argümantasyon uygulamaları ile ilgili görüşlerinin tespitine yönelik yapılan analizlere göre, genel olarak deney grubu öğrencilerinin yazma destekli argümantasyon uygulamalarını benimsediği, bu uygulamalar sayesinde kavramları daha iyi öğrendikleri, kendilerini zamanla yazma konusunda yeterli gördükleri ve ortaya daha orijinal yazılar çıkartarak yaratıcı yazma becerilerinin de ilerlediği ve argüman yazma becerilerinin geliştiğini düşündükleri tespit edilmiştir. -------------------- ABSTRACT The importance of language and writing is very important in learning science. Since argumentation is an act of scientific discussion, it contains both scientific language and scientific writing. People have difficulty even when they transfer the spoken language into written language. In this sense, they are likely to have more difficulty converting a scientific discussion into a written scientific text. For this reason, the students’ writing skills are supposed to be good while putting the scientific discussions into report form. What is the effect of the arguments created in the argumentation process by paying attention to the basic features of writing? This study has been conducted due to the lack of studies investigating the effect of argumentation used in science on creative writing skills and writing self-efficacy of secondary school students. In this study, writing assisted argumentation practices conducted with writing practices in “Force and Energy” unit of 7th-grade science course on students’ writing self-efficacy, creative writing and concept learning has been examined. In the research, sequential explanatory design model which is one of the mixed methods was used. As a sample group, 54 students in total (27 experimental and 27 control groups) studying in a secondary school in Beykoz, Istanbul were selected. While the control group students were taught with the teaching methods included in the current curriculum, the lessons were taught to the experimental group with the argumentation practices conducted by the researcher with five different writing activities. The research lasted seven weeks, and the lessons were conducted by the researcher. The “Writing Self-Efficacy Scale”, “Creative Writing Attitude Criterion” and “Concept Learning Test” measurement tools which have used as data collection tools in the research were applied to both experimental and control groups. In addition to these scales, “Argument Report Evaluation Rubric” was used to determine the argument creation levels of experimental group students. At the same time, “Semi-Structured Interview Form” was applied in order to get the opinions of the experimental group students about the writing assisted argumentation practices. In order to maintain equivalence in the analysis of data obtained from the research, writing self-efficacy test and concept learning test was applied to the students in both experimental and control groups as a pre-test before the practice; and in order to determine their creative writing, they are assigned to write a scientific story and these stories were evaluated through Creative Writing Attitude Criterion as a pre-test. At the end of the practices, the same tests were applied to both groups. The data obtained from the scales applied to find out the students’ writing self-efficacy and creative writing skills were analyzed by using Statistical Package for the Social Sciences 25. Argument Report Evaluation Rubric, concept test and interview form used to evaluate the students' views were evaluated with qualitative methods. As a result of the analysis, the results obtained in the research are as follows: After the writing assisted argumentation practices and the activities carried out within the current program, no significant difference was found in the writing self-efficacy of the seventh-grade students and a significant difference was found in their creative writing It was observed that concept learning levels increased from level of “Misconception” to “Partly understands” in the experimental group, while the control group students had a slight increase but remained at the “Misconception” level. As a result of the evaluation of the argumentation reports prepared by the experimental group students, generally there was an increase in each section throughout the activities and it was seen that overall average scores increased from the first activity to the last activity in all of the reports. According to the analyzes conducted to determine the opinions of the experimental group students about the writing assisted argumentation practices, it was determined that the experimental group students have adopted the argumentation practices conducted with writing exercises, they learned the terms better owing to these practices, and they have found themselves adequate in writing and has made progress in the skills of creative writing by producing original text and has thought that their argumentation writing skill was developed.