İlköğretim birinci kademedeki sınıf öğretmenlerinin rehberlik görevleriyle ilgili görüşleri ve uygulamalarının incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: SONGÜL BORAN

Supervisor: OKTAY AYDIN

Abstract:

Araştırma ile ilköğretim 1. kademedeki sınıf öğretmenlerinin rehberlik görevleriyle ilgili görüşleri ve uygulamalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde görev yapan ilköğretim birinci kademedeki sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklemi ise İstanbul İli Avrupa yakasındaki merkez ilçelerden seçilen Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Beşiktaş, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Küçükçekmece, Zeytinburnu İlçelerindeki ilköğretim okullarında görev yapan 242 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla anket kullanılmıştır. Anket, araştırmacı tarafından hazırlanmış olup iki bölümden oluşmaktadır: I. Bölüm'de, sınıf öğretmenlerinin kişisel özellikleri ile ilgili bilgileri belirlemeye yönelik 6 soru; II. Bölüm'de ise rehberlik çalışmaları ile ilgili görüş ve uygulamaları belirlemeye yönelik 23 soru yer almaktadır. Bu bölümdeki sorular beşli likert tipine uygun olarak hazırlanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizinde frekans ve yüzdelik hesaplamaları, t-testi ve varyans analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştımada elde edilen sonuçlar ise: Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük bölümü ilköğretimde rehberlik çalışmalarının yararlı olacağına inandıklarını, okullarında yürütülmekte olan rehberlik ve eğitici kol faaliyetlerinin ise yeterince etkili yapıldığını düşünmediklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin büyük kısmı rehberlik çalışmalarındaki görev ve sorumluluklarını bildiklerini ve rehberlik görev ve sorumluluklarına ilişkin çoğu ifadeyi yerine getirdiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin rehberlik görevleriyle ilgili düşünce ve yaptıkları çalışmalar hakkındaki ifadelere verdikleri cevaplarda cinsiyetlerine, çalıştıkları okul türüne, mesleki kıdemlerine, mezun oldukları kuruma göre manidar düzeyde farklılaşmalar tespit edilmiştir. ABSTRAC This research has been carried out with the aim to study the opinions and applications of classroom teachers of 1. grade at primary schools with regard to guiding duties. The universe of the research comprises the classroom teachers of 1. grade at primary schools in İstanbul province. The sampling comprises 242 classroom teachers working at primary schools in central districts at the European side of İstanbul province. The said districts are Avcılar, Bakırkoy, Bahcelievler, Besiktas, Buyukcekmece, Gaziosmanpasa, Eyup, Kucukcekmece and Zeytinburnu. Scanning model has been preferred for the research. A survey has been used for gathering data. This survey has been prepared by the researcher and consists of two sections: In the first section, there are 6 questions towards determining the information about the personal characteristics of classroom teachers and in the second section there are 23 questions towards determining the opinions and applications related to guiding works. Questions in this section are designed in accordance with fivefold likert type. For the statistical analysis of the data obtained from the research, frequency and percentage calculations, t-test and variance analysis techniques have been used. The results of the research are as follows: The majority of participating teachers have stated that they believe the guiding works at primary school level will be useful and the guiding and educative branch activities carried out at their schools are not effective enough. A great part of the teachers mentioned that they are aware of their duties and responsibilites for guiding works and they are carrying out most of the statements related to guiding duties and responsibilities. With respect to the gender, school type they working at, professional experience (length of service) and schools they graduated from, there were significant differentiations in the responses of the teachers related to their opinions about their guiding duties and statements about the works they carried out.