9.-10. sınıflarda yabancı dil öğretiminde eğitici dramanın yeri ve önemi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: Vildan Özgül

Supervisor: FERUZAN GÜNDOĞAR

Abstract:

9.-10. SINIFLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE EĞİTİCİ DRAMANIN YERİ VE ÖNEMİ Bu araştırmanın amacı etkili öğretim metotlarından biri olarak kabul edilen eğitici dramanın orta öğretim 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik yabancı dil derslerinde görülen etkilerini ve uygulama tekniklerini incelemektir. Çalışmada eğitici dramanın bir öğretim metodu olarak sınıflarda yer almasının sağlayabileceği olumlu katkılar ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunlarla başa çıkma yöntemleri ortaya konmuştur. Çalışmada ayrıca Almanca derslerini daha etkin hale getirebilecek çeşitli drama etkinlikleri ve oyunlar sunulmuştur. Araştırma yöntemi tarama ve anket uygulamalı veri inceleme modeline dayanmaktadır. Maksimum çeşitlilik örneklemi için İstanbul ilindeki Almanca birinci ve ikinci yabancı dil eğitimi veren devlet ve özel liselerde 2013-2014 eğitim yılında Almanca öğretmenleri seçilmiştir. Uygulanan anketin nicel veri analizi SPSS ve nitel analizi ise tarama modeli ile yapılmıştır. Araştırmada verilerden elde edilen bulgular şunlardır: § Eğitici drama hedef dilin konuşulduğu yabancı ülkenin kültürünü ve günlük hayatı sınıfın içine taşımanın bir yoludur. § Vücut dili kullanımı ile etkili iletişim, anlatım becerileri ve konular yaşanarak, yaparak, öğrenilenler uygulanarak pekişir. § Öğretmen merkezli ve ezbere dayalı geleneksel öğretim metotlarından farklı olarak eğitici drama öğrenci merkezli bir öğrenme yöntemidir. § Eğitici dramada grup çalışmaları ile katılımcılar oyun ortamında işbirlikli öğrenme yöntemi ile birbirlerinden öğrenirler. Sonuç olarak, yapılan araştırmalar ve anket çalışması ile eğitici dramanın 14-16 yaş öğrencilere yabancı dil öğretimde etkin bir yöntem olduğu görülmüştür. Bu yöntemin yabancı dil derslerinde daha sık yer alması için öğretmen eğitimi programlarında eğitici dramanın önemi ve uygulama teknikleri konusunda çalışmalara yer verilmesi önemlidir. Ayrıca öğretmenlerimizin eğitici drama sınıf içi uygulamaları konusunda fikir alış verişi yapabilmeleri, belli yaş grubu için etkin olan çalışma örnekleri üzerinde tartışabilmeleri için bu konuda daha fazla eğitim semineri ve çalıştayların düzenlenmesi önerilmektedir.. Anahtar Kelimeler: Eğitici Drama, Oyun, Yabancı Dil Öğretimi, İşbirlikli Öğrenme ABSTRACT The aim of this study is to explore the role and the importance of educational drama in foreign language lessons of 9. and 10. classes and to view its implementation techniques. The dissertation shows the positive effects of educational drama in classes and investigates how to cope with problems occurred while using drama techniques in the classes. Final part of this study focuses on the educational drama activities and plays which can make German lessons more effective. The study was based on the Survey method and on a review of literature about educational drama. Foreign language teachers teaching German as primary ans secondary foreign language at public and private schools in Istanbul were asked to fill the questionare. The findings of the present study were: · Educational drama is a way to bring the target culture and daily life situations in the target countries into the classroom. · Effective communication, body language, language skills and the topic can be taught by doing and living. · Unlike traditional teaching methods, which are teacher-centered and based on memorizing methods, in educational drama students work cooperatively, and learn from each other while playing in groups. To conclude, the findings have revealed that educational drama is an effective teaching method for the 14-16 years old foreign language students. In order to implement improvisational drama in foreign language lessons, the role of the drama and its techniques should be taught in the schools beginning with universities. On the other hand our teachers need workshops to update their knowledge, to exchange ideas about classroom management and to discuss teaching activities. Keywords: educational drama, play, foreign language teaching, cooperative learning