Ortaokul yöneticilerinin güç tipi tercihlerinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Educational Sciences, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: SÜMBÜL VATANSEVER

Consultant: MAKBULE KALI SOYER

Abstract:

Güç, bir kurumda yöneticinin kişileri etkileme yeteneği olarak tanımlanabilir. Okullarda görevli yöneticilerin paydaşları örgüt hedefleri doğrultusunda harekete geçirebilmesi için, uygun güç tipine başvurmaları gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, ortaokul yöneticilerinin güç tipi tercihlerini öğretmen görüşlerine göre belirlemektir. Bu araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini İstanbul ili Ümraniye ilçesindeki bütün ortaokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi oransız küme örnekleme tekniği ile belirlenmiş ve araştırmaya katılımda gönüllük esası temel alınmıştır. Araştırma verileri bu yöntemle seçilen 401 öğretmen üzerinden toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Koşar (2008)’ın geliştirdiği “Güç Tipi Ölçeği”(GTÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15.0 bilgisayar programı kullanılmış ve analizlerde hata payı 0,05 olarak alınmıştır. Araştırmanın sonucunda, okul yöneticilerinin en fazla ödüllendirici güç tipini, en az zorlayıcı güç tipini tercih ettikleri tespit edilmiştir. Öğretmen görüşüne göre, okul yöneticilerinin tercih ettikleri güç tipleri öğretmenlerin demografik özellikleri göz önüne alındığında; Ödüllendirici Güç Tipi, Kişilik Güç Tipi ve Zorlayıcı Güç Tipinde anlamlı fark bulunmadığı, Yasal Güç Tipinin ise yaşa göre anlamlı düzeyde farklılaştığı sonucu elde edilmiştir. Okul yöneticilerinin yönetim süreçlerinde başarılı olması, eğitim-öğretim sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve öğrenci kişilik hizmetleri ile rehberlik hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi ve dolayısıyla okul başarısının artması için uygun güç tipini sergilemesi gerekmektedir. Bu nedenle okul yöneticilerinin ‘güç yönetimi’ ile ilgili hizmet içi eğitimlerden geçirilmeleri sağlanmalıdır. ABSTRACT The authority can be described as an ability of the administrator to influence people in the institution. It is necessary for administrators in schools to apply the appropriate type of authority so that stakeholders can take action in the direction of organizational goals. The aim of this research is to determine the authority type preferences of secondary school administrators according to their teacher's views. This research is a descriptive study in the scanning model. The population of this research is composed of teachers working in all secondary schools in Ümraniye in Istanbul. The sample of the study was determined by simple and random cluster sampling technique and the participation of this research is based on volunteerin. The research data was collected from 401 teachers selected by this method. As a data collection tool, The Personal Information Form and ‘Authority Type Scale’ improved by Kosar (2008) were used. SPSS 15.0 computer program was used and the error part in the analyzes was used as 0.05 in the analysis of data. The most preferred type of authority by school administrators was the rewarding type while the least preferred one was the compulsive type.According to teachers’ opinions, if the type of authority school administrators prefer are taken into consideration to the demographic characteristics of the teachers, there are no significant differences between Rewarding, Double Authority & Personality Authority Type and demographic variables. Yet, there was a significant difference between Legal Capacity Type & age. If school administrators want to be successful in the management process, they need to be successful in the educational process and they should display the proper type of authority for the student personality services and counselling services, also the school administrators need to carry out all of them in a healthy way to increase the school success. For this reason school administrators should be passed in-service training on 'authority management'.