Sürdürülebilir kalkınma ve Türkiye'de çevre politikalarının değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: ÖZGE ÖZKAN

Consultant: ÖZGÜN BİÇER

Abstract:

Sanayi devrimi sonrasında artan üretim ve tüketim sürecinde ve ülkelerin kalkınma yarışında çevre sınırsız bir kaynak olarak görülmüştür. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki süreçte ülkelerin kalkınmalarında sanayileşmeyi amaç edinmeleri ve ekonomik büyüme üzerinde şekillenen kalkınma politikalarında çevre korumaya önem verilmemiştir. Bölgesel olmaktan çıkıp gezegen sorunu haline gelen çevre sorunları ülkelerin uyguladığı kalkınma politikaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Çevrenin kaynak olarak kullanılması küresel ısınma, iklim değişikliği, ormansızlaşma, biyolojik çeşitliliğin azalması gibi küresel çevre sorunlarına neden olmuştur. Çevre sorunlarının uluslararası alanda tartışılmaya başlaması ve kaynakların sınırlı olması yeni bir kalkınma anlayışını gerekli kılmıştır. İlk kez Brundtland raporunda yer alan sürdürülebilir kalkınma, ekonomi ve doğal kaynaklar arasında denge kurmayı ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğini ortadan kaldırmadan şimdiki neslin ihtiyaçlarını karşılamak olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada kalkınmanın sürdürülebilir kalkınmaya dönüşme süreci ele alınarak, kalkınma politikaları ve çevre ilişkisine yer verilmiştir. Uygulanan politikaların çevreye olan etkileri ve Türkiye’de çevre politikaları değerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler: Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre, Türkiye’de Çevre Politikaları ABSTRACT In the process of increased production and consumption after the Industrial Revolution, and Countries in development race, the environment was seen as an unlimited resource. Especially after the Second World War, in the development of the countries, the importance of protecting the environment in development policies was not given due to the purpose of industrialization. Environmental problems that have become a planet problem the result of development policies implemented by the countries. The result of using the environmental as a source arose global environmental problems such as global warming, climate change, deforestation, and the reduction of biological diversity. The debate of environmental issues on the international scene and the limited availability of natural resources revealed a new concept of development. Sustainable development in the Brundtland report for the first time was defined as balancing the economy and natural resources and meeting the needs of the present generation without abolishing the ability to meet the needs of future generations. In this study, the process of development into sustainable development was considered, and development policies and environmental relations were investigated. The environmental impacts of the policies implemented and the environmental policies in Turkey are evaluated. Key Words: Development, Sustainable Development, Environment, Environmental Policies in Turkey